Skip to main content

(2) next ››› Verso of broadsideVerso of broadside

(1) Recto of broadside -
V %la4/u^ ttu
HAOINE —Tha cuireadh airAthoirt domhsale buidlieann mho^r agns chuidtliroma/5h gu n^hein ajeliutr air adhart mar Chan
| didate no Fear-roshainn aiiison na h-onair suidhtf air arsonsa mar Mhembftr Parlamaid, agus tha mi a’ faicinn iomchuidh co-
f" , ^ ^ 1
ifn seachad aiipon an Sgafifpdh ealamh so a tha gun choimeas ann ^iar n-eachdruidh. Tha corr
lileat^ an rorr na th’air ah taobh eile, agus tha e ag radh nach urrainn da an U’achdaran^hd a
kl I O T* 1 O I'ft O 'I I T / ^ O n O / I ! ft n 'fcfc * It 4t tt tt dt vtt d I It i- 'i ~n It It ^ I ^ -2 -4. —
aontachadh ris a^chuireadh.
Tha an t-Ard Mhimstear a’ toirt reus^nafn seachad aiijsoit an Sgafifoidh ealamh so a tha gun choimeas ann ^iar n-eachdruidh. Tha corr
agus tri fichead membair air a thaobhs^itliuilea^an ront na th’air ah taobh eile, agus tha e ag radh nach urrainn da an U’achdaranehd a
ehumail air adhart; agus mar so, ann lui doigh, d(leanamli mach gu hheil a riaghailteachadh anftfhann am meadhon soirbhea\comliairaichte.
a* L ' ^ V. y-
Tha sealbhachadh mor na rioghacli<!)air cii)r fuathas a dh-airgiod an lamhainn Mfiv. G^ladstone^ach bhitheadh e moran na b’fhearr mm
jrtkigeadh e le Cunntasna bn soilleire^oim^naduthcha; agus cli((sneadh e moran tui^e fabhair o shluagh ciallach na?n do chuir e a Bhudyet
(n^Chunntas Solair) mar bu enleachdAroimb
“ — la is L<i«\
a lAS^^Anhrt.T..^*1^?11*88, a l,|,1,-i lliar 'iSuiiSCf nil' onsa’ritli isd 'stum mar Chonservative (n» riaghladair <urama<']i)<l^fheumas sin
g“nmliheirhm1KVbhlra,]?heas|a^hdan?l£obheac,ldaln>agusadheighair’bhitlia’faicinnagiisa?cluiimtinn
n' h-uile ceist agusA rthearbh dhuibh gur duine mi is urramn seasamh neo-eiseamaillicli mar bn choir do Mhembatr Writb a
a shnidheadh aiijson Siorrachd cbo cu\dthromach ris an t-Siorrachd so. * ™
0,.T1'ia maf ri a ril1h a ,,haobh nan Siorrachda|n agus nam Bailtean a bhitfc coltach ri cheilemach aithne dhomh bonn turail
sam bith air an,gabh cu|r an aghaidh so^agus bheireadh e moran taitneas dhomh gum faigheadh Sluagh ciallach,cumaint^na h-Alba am
Si^a bhX aFato?rt1spflchtd™arfnha r^ G1tat}s*on.e a« rat}ih’ “ Gibht ° lamha\nv na h-Ard Chomhairle gun slaoki,agus le death thoil nan
feac/iod h ** 1 seachad —facail a tha toirt oirne a cho-dhunadh gur e run uaehdaranachd ceart agus cumhachdach sin a thoirt
join aach'uealla‘dh affiis eiimail ri . 'l l i ■. , ^ ^ 1 . ^ * . ■ Vfc . * >. ..,. „ .. A ■ 1 t I ^ v . . r . ^ w ^ .
bliadhna sin.
//*// fl^li
fliathas^4*w«h
o’n^h’a au VuatiinachCim,agh£d<n|nl'hirWmiaff!fheas^ii^liuir airtchui!ln " ^"‘T ,l0’,1 TuathnaCh Ma’S na do’n Uad,,lala|n: a^'«
d4tAtdn_ /> i * ■
Aha lairh)WM4^ a. f-w-hn.vn.tt i.ii> ivii.... .. / . . « /
ThaiaghSa^a^ochionniommlhbliadhna^campalr mor,ach thkeagal orm ged rachadh maighAjh^n agus rabaid^
S fba^aS^^dG,acni,.Ml sa,aaWr¥iM' hitheadh. Bhithea,
thoirt as an lagh
a
w'‘ -v--, a,.** ., .mu.ccnviii jia ii-uiic giiuma^ji cean inamaswfrioii <rea nia cuia a smuainn
btlmi^rehmobharaiKa “uSwh^.dh'Vh"* iYW ^ %iocba\n fearato“ thaoine ei^dhSudeoyi anTagh. B’eVnoran
ieaii,^itn ino onaiama, gum bitheadh chealrt uibhir choir aig an Tuathnach ris ~ ^ ’ 1 * ’ -
. ... . cU
bhilh ann gus an call sin a
Tha na Tolcfiimn
an Uachdara|n air na beathaicl^ijn sin.
Tjiamorancallaigantn^hnachkoimhtuil^^choir.GAame^bhittairaghleidheadh.agnsbiiiuath learn doigh ghoirid agns shaor a
mheasadb agus*!hiach a mhathadh do n iiiathnach anns a’mhal. ^
'aa.:^ll ■.<<:u.drla^ lllai‘ Sara<-Iladh mor. ach tha Siorrachdaln ann a cheana anns am bheil iad air an cn|r
Miowiarai^agun. bu choir an cu^r Wwnaim an Siorrachd Pheairt cnideachd^heart cho luath agns a ghabhas sin deanamh
si os, agus s, .
le ceartas air^achdkilhl
doTuLSarfShfhfS0™ ^ ^4“ d°igl1 r° "efr^ ^ slua4^ '4ln am so' aous ‘ha uibhir thairbh anns a’gnothach so do’n
bitheadh laJ ur ai/chuir rrimli na +Ceart nm cbomnfemh, na lagh nr a bhiUk air a thoirtjnach mu'dheibhinn. Ach nam
’ ' ' ,K ’ ' ceartas agus^bheireadh b-uile dnine dheai^nn nibhir chomhna^dh agus a b’urramn domh ri a thoirt
cl mach mar lagh na rioghachd.
. CLAa
au^^^UnnariagranAT^ m ^alafM4.tdrcMhunfmTh.reannaCl1 an fhearamn na 1311 Aa,oire na tha e a bhiSl ann' ^ cuideachi lasachadh thaofe olfflm a bhife
learn an onaA a^bhf^ata^^lu^th^mfan^0^ mi muiTac^ ai1r 1° Ja ^eaSan dh’aitecha|n a thachairt ris na (nji an Luchd-taghaidh) mar bu math
onair a Dmi^agam, agus tha mi an dochas gun dean so mo leisgeul a ghabhail dhoibhsan nach urrainn mi a ruigheachd an drasta. f
SO^CW Mhjob rn Bmadhsa, 1874.
Tha an Onair agam gur mi,
^ Xr Seirbhe^tsach dileas,
UILLEAM STIRLIlUCriVIAXWELL
E

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence