Skip to main content

(2) next ››› Verso of title pageVerso of title page

(1) Title page -
S, SO / 3
MOTHER’S CATECHISM
' (IN GAELIC AND ENGLISH).
.
LEABHAR CHEIST
NA
MATHAR
(ANN AN GAELIC AGUS ANN AM BEURLA),
Roimh-Chuideachadh don Dream a ta
Og agus Aineolach,
CHUM AN DEANAMH COMASACH AIR
LEABHAR CHEIST EAGLAIS NA H-ALBA THUIGSINN.
LEIScAN URRAMACH EOIN WILLISON,
MINISTEIR AN T-SOISGEIL A-BHa’n DUNDEAGH.
CLO-BHUALADH UR,
Air Eadar-theangachadh o’n Bheurla, agus air a Ghlanadh o
Mhearachdan, air iarrtas na Cuideachd Urramaich a ta
chum Eolas Criosduidh a sgaoileadh air feadh Gaelteachd
agus Eileinibh na h-Alba.
EDINBURGH :
JOHN GRANT, 31 GEORGE IV. BRIDGE.
Price Twopence.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence