Skip to main content

‹‹‹ prev (2)

(4) next ›››

(3) Title page -
L E A B H A R.
Ceafnuighe Akhleafuìghte,
ATA KOCHDA
MEAR*CHDA ftONRUIGHTE
EAGLMS NA ROIMH.
AthChlo-bhuailt'le Leasachaibh Eagfainhail
thaobJi Firineadh, Ughdarrais, agus Rio-
funaidh.
Leis am bheil e aìr a dhearbha',
L Nach 'eil coir air bith aig' a Phapanachd Aos-
TACHD agairt.
IL Gu *m bheil i na mòr Thruailleachd air
Criostui'-eachd.
IIL Gu 'm bheil i cur mar fhiachaTEAGASGA' a^us
Bar'aiie ata Milteach do 'n Uachdranachd
TllALMHAIDH.
iN?o-f? deìr an SpioraU ga foilleir, ann fna h aimfiribh dslrcannaeh
gr n treig dream ara'idh an crcidimh, a' toirt aire ào fpioracfeibh
mealUach., agiis d > theagafgaibii dheamhan : A' toirmeafg pofaidh,
sgvs ig iarrriJh bidhcEnna a iheachnadh, a chruthaich Dla chuiTi
ai gabhai! maU'.e rc breith-buidheachaìs leofan a 'ia crcidfijn, igiu
aig z.m Wieil eolas ra f irinn. i Tirr.. iv. i, ^.
A mhniniir ionmhuinn, na creiilbh gach uile Sploarad, ach dcarhh-'
aibli r.a Spiorada, an ann o Dhia ata iad. i Joi-ìn iv. I,
lime fin thiaibh aiT.ach as 2vn meadhon, agus dcalaìcliibh ria, deìr
en Tighearna, agi'.s na beanaibh ris an ni nco-ghlan j agus gabhaidh
mif* a'm' iornfuidh fibh, agus bithidh mi a'm'Athair dhuibh,
a<;us bithidh fibhfe 'nar mic agus 'nar inghcana dhamh-fSj dcir ar.
Tighearrs uUe chumhachdach. z Cor. vl. 37. iS,
Cìo'-bhuailt' ann
D U I\r E U D ji I 2\:
D A I B H I D H M A C- P H A T R I
M D C C L X X i X.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence