Read a transcript of this video   |   Leugh tar-sgrìobhadh den fhiolm seo

Iain Lom agus Sìleas na Ceapaich

B’e sàr-bhaird ainmeil a bha ann an Iain Lom agus Sìleas na Ceapaich. B’ ann le Clann Dòmhnaill a bha iad, a sgìre na Ceapaich ann an Loch Abair. Tha torr de na h-òrain aca rin lorg as an leabhar didseateach seo. Chaidh na h-òrain a chruinneachadh leis an Urramach Dr Alasdair Irbhinn san 19mh linn; tha iad a-nis mar phàirt de na cruinneachaidhean Gàidhlig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba.

An seo, tha an t-Ollamh Colm Ó Baoill a Oilthaigh Obar Dheathain a’ toirt dhuinn beagan co-theacsa a-rèir cultar is eachdraidh nam bàrd.


Iain Lom and Sìleas na Ceapaich

Iain Lom and Sìleas na Ceapaich were highly regarded Gaelic bards of the 17th and early 18th centuries. Both came from an oral tradition and were part of the MacDonald clan of Keppoch in the Lochaber area of the north-west Highlands.

A number of their songs are contained in the digitised volume featured here. These songs were collected by Reverend Dr Alexander Irvine in early 19th century and now form part of the National Library of Scotland’s extensive Gaelic manuscript collections.

Here, Colm Ó Baoill, Emeritus Professor of literature at Aberdeen University provides some cultural and historical background to Iain Lom and Sìleas na Ceapaich.