Am Mòd Nàiseanta Rìoghail

Selection of An Comunn publications.
Selection of An Comunn publications

’S e am Mòd Nàiseanta Rìoghail air aon de na tachartasan Gàidhealach as motha agus as aithnichte air an t-saoghal agus tha e air a bhith a’ brosnachadh agus a’ cur air adhart cànan is cultar nan Gàidheal bhon stèidhicheadh e ann an 1892. Air a chur air dòigh leis A’ Chomunn Ghàidhealach , ’s e farpais a thachras gach bliadhna sna roinnean seinn, litreachais, ionnsramaid agus spòrs.

Tha eachdraidh fhèin aig a’ Chomunn ann a bhith ag iomairt às leth cànan agus cor nan Gàidheal bhon stèidhicheadh e ann an 1891, bho fhoghlam Gàidhlig gu ath-leasachadh an fhearainn.