Cruinneachaidhean didseatach

Tha sampall beag de cruinneachaidhean mòra didseatach de cheòl agus òrain a th’ aig an Leabharlann an cois na làraich seo, agus iad saor gu lùchdadh a-nuas airson cleachdadh pearsanta, cuide ri grunn leabhraichean Gàidhlig tràtha agus ainneamh.

Tha cuideachd 16 clàraidhean sònraichte de dh’òrain Ghàidhlig ‘Gaelfonn’ a chaidh a dhèanamh ann an Glaschu bho 1956 a-mach. B’ e ‘Gaelfonn’ an companaidh chlàraidhean Gàidhealach ann an Glaschu a stèidhicheadh le Murchadh Fearghastan à Leòdhas.

Ceòl foillsichte:

Pìosan tràtha agus ainneamh Gàidhlig

Cruinneachaidhean Gaelfonn

Audio

1. An Eala Bhàn

Play
Audio

2. Milleadh Nam Bràithrean

Play
Audio

3. Te Bhàn, Te Bhàn

Play
Audio

4. O Luaidh

Play
Audio

5. Cruinneag Dhonn Nam Bo

Play
Audio

6. Soraidh Slàn Le Steòrnabhagh

Play
Audio

7. Ribhinn A’ Bheil Cuimhn’ Agad

Play
Audio

8. Bràighe Loch Iall

Play
Audio

9. Thugainn Horo Ghealaidh Far’N Robh Ni Raoir

Play
Audio

10. Bho’n Dh’ Fhàg Thu Mi ‘S Mulad Orm

Play
Audio

11. Thoir Dhomhsa An Gleann

Play
Audio

12. A Chaluim Bhig

Play
Audio

13. Àirigh A Chulchinn

Play
Audio

14. Mo Nìonag Bhòidheach Uidhisteach

Play
Audio

15. Cha Chaidil, Cha Chaidil

Play
Audio

16. Bràighe Ùige