Buidheachas

Le taing dhan a h-uile neach còir a chuir ris an làrach.

Dòmhnall Barker
Simon Chadwick
Liam Alistair Crouse
Ceòlas Uist
Iain Dòmhnallach
Ruaraidh MacÀidh
Seonaidh Ailig MacÀidh
Iain Aonghas Mac a' Ghobhainn
Robert John MacInnes
Christine Martin
Peigi Ann Nic a' Mhaoilinn
Iseabail NicDhòmhnaill
Dougie Pincock
Iain Sutharlanach
Sgoil Chiùil Na Gàidhealtachd
Tobar an Dualchais

Tha am Màidsear-pìoba Uilleam MacGillEathain, a tha seinn A’ Bhiodag Bhòidheach air a’ phìob mhòr, an cois an stòrais seo, ged nach urrainnear sgeul air an duine fhèin, no air a chàirdean, a lorg. Ma tha fiosrachadh sam bith agaibh, no sibh càirdeach dha, cuiribh fios gu learning@nls.uk.