Skip to main content

‹‹‹ prev (16)

(18) next ›››

(17)
AN T-EILEANACH
MO GHAOL AN T-UASAL.
Air Fonn : — ''-An gille duhh cha treirj mi."
Seisd. — Gur e mo ghaol an t-uasal,
Mo dhùrachd, beannachd bhuan leis,
A dhealaich oidhche Luain rium
A sheoladh stuagh na maranna.
Gur e mo ghaol am fiùran,
Thig deise ghorm o 'n bhùth dlinit,
S gur fonnar thu air ùrlar
Ei pong cruit-chiùil neo-mliearachdacli.
Sùil chorracli ghorm a' d' aodaini,
Mar dhearc 'o dliealt an aoDalch,
Tha deirge n gruaidh mo ghaol-sa,
'Bheir bàrr air caor' na meaiigana.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence