Skip to main content

‹‹‹ prev (50)

(52) next ›››

(51)
Saor-Thoileach
ghairm, mar shaighdear a dh' iarr sibh orm sin
a dheanamh. Oir is saighdear mi, co dhiiibh 's e sin
m'aideachadh. Ma tha mi treibhdhireach, a reir
m'aideachaidh, is saighdear mi, agus ma tha àite
urramach agam 'san armailt d'am buin mi, is e a bhi
togail shaighdeirean. Agus tha fhios agam gu'n
ceadaich sibh dhomh m'ùghdarras a chleachdadh ;
oir anns an armailt d'am buin mise cha'n'eil fear-
togail shaighdeirean gun i^ighdarras. Tha ughdarras
aige, agus cha'n'eil e ach fo'n Ard-Chomanndair —
*' Ceannard na slainte."
Mar fhear-togail shaighdeirean tha tasdan an
Righ agam gu thoirt do na h-uile, gun leth-
bhreitheachd ann, agus bidh na h-uile a ghabhas e
air ball 'nam buill de'n armailt so. Agus cha chuir
a ghabhail bachdadh air obair laghail sam bith, no
air saighdeireachd ris a bheil neach sam bith
cheana ceangailt. ladsan a chathaicheas air
taobh mo Righ-sa, faodaidh iad cathachadh air
taobh bhur Ban-Righ-sa agus bhur tire. Bhiodh
iad 'nan saighdeirean a b' fhearr do Bhreatuinn
na'n robh iad an toiseach 'nan saighdeirean
Criosdaidh. Cha ghluasad reubaltach e an ceann a
bheil mise. Cha'n'eil mi a' brosnachaidh ceann-
airc no teichidh. Cha'n'eil mi a' tàlaidh dhaoine
bho armailt an Righ laghail agus thalmhaidh,
43

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence