Skip to main content

‹‹‹ prev (49)

(51) next ›››

(50)
Oraid do Shaighdeirean
an arm shaor-thoileach mar gu robh a shaigh-
deireachd uile co-sheasamh 'na earradh. Cha'n-
'eil co-fhaireachadh sam bith agam riutha-san a
tha 'ga choimeas gu leth-bhreitheach ris an arm
shuidhichte do bhrigh gur e am feachd so a ni an
cogadh. ]^h' iarrainn a bhi taingeil nach 'eil obair
cogaidh aig na saighdeirean saor-thoileach r'a
dheanamh. Gu ma fada mhaireadh e. Cuiridh e ri
fad laithean an saorsa uaithe, iad a bhi, a nis,
uidhimichte. Cha ruig sinn a leas a bhi air ar
n-eigneachadh gu geilleadh, le bagair teachd
feachd thar thònn, fhad agus a tha an armailt
dhion so againn, agus ni an làthaireachd agus an
uidheam ar saoradh eadhon bho'n bhagar. Rinn
fior rogha an oigridh, as gach staid, iad fein a
cheangal ri armailt nan saighdeirean saor-thoileach.
Cha'n'eil buidheann dhaoine as eireachdaile fo
arm an tir sam bith eile. Gu ma fada bhitheas e
mu'n aithne dhaibh ciod e a bhi /o theine^ an aite
a bhi air a chid, agus mu'n nochd iad comharraidh-
ean na luaidhe air an cuirp an aite a bhi 'gan
aireamh air an targaidean ! Gu ma fada bhitheas
e mu'm bi iad fein nan targaidean do pheileirean
an nàmhaid.
Ach ma dh' iarr sibh orm labhairt aig fosglaidh
an Talla so, is ann, gini tea^amh, ann an ceann mo
42

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence