Skip to main content

‹‹‹ prev (48)

(50) next ›››

(49)
Saor-Thoileach
agus ma tha sinn as eugais blathas tiorail thirean
eile, tha brosnachadh againn gu spàirn nach
ceadaich leisg na muinntir sin a tha air thàmh am
measg pailteas de thoraidhean an t-samhraidh.
Bu choir baideal de shaighdeirean saor-thoileach
Bhreatannach a bhi ceithir thimchioll tighean
comhnuidh nam Breatannach. Is aithne dhuinn
anns an tlr so beannachdan fois baile, agus bu
choir dhuinn, dh'aindeoin gach cunnart a bhi
daonnan ullamh a chum an dion. Agus an uair
tha gràdh teach', maille ri gràdh tire, a' cur eud an
t-saighdear 'na theine, cha'n'eil criochan roimh
dhànachd a spioraid, agus cha'n'eil euchd arma
anns nach bi a Kimh.
Seadh, is fhiach Breatann a dion, agus tha
aoibhneas orm gu'n d' eirich a mic anns a' ghlu-
asad mhòr so, a dh' innseadh, seadh a dh' innseadh
do uile rioghachdan an domhainn, gu bheil iad
ullamh an di^ithaich mhàthaireil a dhion. Cha'n-
'eil e air iarraidh orm m' aonta a chur ris gach ni
a dh' f haodas a bhi co-cheangailte ris a' ghluasad
so. Tha mi a' cur m' aonta ris thuige so a mhàin,
eadhon ma tha e air f hoillseachadh gu bheil teine
eud an àrmuinn fathast beò, agus gur iad mic
Bhreatuinn daoine saor a tha fo bhòid an tir as
leo a dhion. Ni mo a dheanainn fealla-dha dhe

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence