Skip to main content

‹‹‹ prev (42)

(44) next ›››

(43)
Saor-Thoileach
anmhunnachd a h' aobhar do mhòrachd Bhrea-
tuinn.
Ach tha ni ann as feàrr gu mòr na meud ar
fearainn agus anabarrachd ar cumhachd, eadhon
so, gur e tha'n am Breatauii f/r na saorsa. Mar
nach "eil tir eile ann as mo, cha'n'eil aon eile an
agaidh na talmhainn le leithid a shaorsa. Tha ar
seòl-riaghlaidh, le a dion an agaidh mi-riaghailt
air an dala làimh, agus aintighearnais air an
làimh eile, le aideachaidh àrd-uachdranachd
lehobhah, agus gnùis da reachdaibh Criosdaidh,
agus le Prostanas ro-shoilleir, innte fein, airidh
air a leithid a dhion agus gu'm bu choir do rogha
mhac Bhreatuinn a mheas mar urram am fuil a
dhòirteadh as a leth. Is maith a fhuaireadli
saighdeirean saor-thoileach Bhreatuinn tional mu
thimchioll brataich na saorsa. Tha ar Righrean
a reir diithchais, ar aon-fhiathachd diithchasach
le ar Parlaniaid fear-ionaid an t-sluaigh, a toirt
dhuinn riaghladh cho sònraichte, tha 'na urras
air ordugh agus saorsa, is nach faighear a leithid
ann an rioghachd eile 'san t-saoghal. Cha'n'eil
mise a' cur an aghaidh atharraichean d'an crioch
tuilleadh saorsa, ma tha urras deagh-ordugh
diongmhalta. Cha'n'eil mise a' gearainn air coir
roghnachaidh luchd-ionaid a bhi na's fairsinge, a

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence