Skip to main content

‹‹‹ prev (41)

(43) next ›››

(42)
Oraid do Shaighdeirean
taobh, ged tha i niòr 'nar sealladh, bhiodh an
dùthaich mhòr so again n ro-anabharrach beag.
Cia as thàimg na sealbhan mora so? Co thug
dhuinne a leithid so de chumhachd? Car-son a
rinneadh Breatann mòr? Cha'n fhaod e bhi gu
bheil a mòrachd gun mhàthair-aobhair. Fhuair
sinn e Uaithe-san a tha riaghladh thairis air uile
chinneach, agus a bha, mar is urrainn d'an Uile-
chumhachdach, a' roinn na talmhainn a reir a
thoile, agus a' buileachaidh cumhachd ar na
fineachan a tha 'gan sealbhachadli. Gun teagamh
choisin sinn le buaidh airm, ach is e Tighearna
nan cathan a thug dhuinn a' bhuaidh. Tha e
f ior gu'n robh seòldairean ar soithchean cogaidh
cruadalach agus neo-sgathach, agus am fir-iùil
geur-eòlach agus dan. Tha e flor, cuideachd,
gu'n robh an t-arm Ian de dhaoine fcitheach, calma
fo Sheneleirean cho ainmeil 's nach d' thugadh
an ceum toisich air cuid diubh fathast. Ach co
thug dhuinn na daoine so? Co cheannsaich
agus dh' orduich cuisean chum buaidh a thoirt
d'ar n-armaibh ? Is ann d'an Ti as Airde tha sinn
fo fhiachaibh airson an tuilleadh fearainn agus an
còrr cumhachd a fhuair sinn. Is leòir sealladh j
aithghearr de dhealbh an t-saoghail a chum so a j
dheanamh soil lei r. B'e neart ag oibreachadh tre |
34 '

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence