Skip to main content

‹‹‹ prev (40)

(42) next ›››

(41)
Saor-Thoileach
Agus tha dùthaich againn airidh air dion mar
nach 'eil duthaich eile air aghaidh na talmhainn.
Tha rioghachdan ann na's fairsinge na Breatuinn,
fo chumhachd ard-uachdaranan eile. Tha tirean
eile ann air a bheil a' ghrian a' deàrrsadh na's
soilleire. Tha iomadh duthaich ann le talamh as
torraiche, agus le aimsirean as tioraile. Tha ar
n-eileanan, ann an dealbh an t-saoghail, mar gu'm
biodh iad air am fògradh bho nam mòr-thirean,
agus bho am buannachdan. Tha sinn mar gu'm
biodh sinn air ar treigsinn le rioghachdan mòr
an t-saoghail, gad tha smn aig a* cheart am an
eisimeil am mòr ionmhasan. Nach beag, agus
nach aonarach na h-eileanan so a muigh 'sa' chuan
mhòr ! Gidheadh tha slat-shuaicheantais ar Righ
sinte thairis air na's mo de'n domhain na slat-
suaicheantais Righ sam bith eile. Cha'n'eil anns
na h-eileanan so ach tuathanas-tighe na h-oigh-
reachd mhoir. Ann am mòr-thirean an domhain
tha sealbhan cho mòr againn, ionnus gu bheil ann
an aon diubh, aon di-threabh, no loch na's mo na
Alba gu leir. As na muillionan a tha 'san Impir-
eachd mhòr an ear is gann dh' fhairicheadh iad
uiread ri uile phobull Bhreatuinn asda. Tha
eileanan, cuideachd, fo ar Crùn, an coimeas
riutha, na'n cuireadh tu Breatann air acair ri'n
33 c

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence