Skip to main content

‹‹‹ prev (37)

(39) next ›››

(38)
Mac an Duine
's e mo mhiann a bhi 'n am measg-san a tha
seinn a chliii troimh an uile bhith-bhuantachd."
Ma tha sin agad o Dhia, gu robh a bheannachd ort,
is gu fanadh sin ort ; agus gu'm beannaicheadli e
f hocal, is da ainm gu robh an cHù. Amen.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence