Skip to main content

‹‹‹ prev (35)

(37) next ›››

(36)
Mac an Duine
Chuala tu briathran a chinn-teagaisg. Tha mi a'
togail fianuis fa chomhair suilean De, agus caithir
a' bhreitheanais — fa chomhair gach aon tha 'n so,
gu'n cuala tu na briathran so mu Chriosd, agus
crioch a theachd air an innseadh dhuit an diugh.
Feumaidh mi freagairt fhaotainn dha aon cheist
o na h-uile neach tha 'n so — cha 'n e gur urrainn
domhsa sin a chluinntinn, ach feumaidh Dia
freagairt fhaotainn. Agus ciod i a' cheist? A
bheil thu gu bhi air do theàrnadh leis, no nach
'eil ? Ciod i a' cheud f hreagairt a tha mi a'
cluinntinn ? " Tha mi coma co dhii^ibh gheibh mi
e no nach fhaigh." A dhuine bhochd, b'fheàrr
duit gu bu tu an suidheachan air a bheil thu 'n
a do shuidhe, ma leanas tu air aghaidh anns an
rathad so.
Tha fear eile ag ràdh — "Cha 'n iarrainn gu'm
fàgadh Criosd mi an còmhnuidh, ach is fheàrr
leam fuireach airson beagan ùine fhathast mu'n
tig mi d' a ionnsuidh." Tha mi 'g innseadh dhuit
gu bheil an gnothuch so eadar aibh anns na tearc
mhionaidean goirid a th' agad air bruaich na
bith-bhuantachd, agus feumaidh tu bhi air no
dheth leis a' ghnothuch — "Feuch a nis an t-àm
taitneach, feuch a nis la na slàinte."
Tha neach eile ag ràdh — " Tha mi an dòchas nach
28

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence