Skip to main content

‹‹‹ prev (34)

(36) next ›››

(35)
Mac an Duine
iutharn. Ach fuirich airson tiotain. Tha Criosd
a nis a' tighinn le focal an t-Soisgeil ; agus cia mar
a tha e 'g a f haotainn ? Le bhi feuchainn da ma
tha e 'n a f hocal dochais dha na h-uile, gu feum
e bhi mar sin dha-san. Tha 'n Spiorad a' tighinn
j a steach mar Spiorad na beatha.
I Fhuair am Fear-saoraoidh esan, agus fhuair
I esan am Fear-saoraidh ann an solus an Fhocail,
i agus CO is urrainn an cumail o cheile — gineal De
j anns an anam, agus Criosd anns an t-Soisgeul?
Cha 'n urrainn a h-aon. Tha 'n fheòil ag ràdh —
'S urrainn domhsa, agus an saoghal ag ràdh — 'S
urrainn domhsa, agus an diabhol ag ràdh — 'S
urrainn domhsa ; ach feuchadh iad uile. Cha'n'eil
aon air an talamh, no'n iutharn is urrainn an snaim
eadar Criosd agus an t-anam fhuasgladh. O, a
Shlànuighir, fhuair thu e ! Ciod e a tha thu dol
a dheanamh ris ? Ni mi e 'n a bhall de mo chorp ;
cuiridh mi e fo sheula mo Spioraid ; còmhdaichidh
mi e le trusgan m'f hireantachd ; bheir mi a steach
e an làthair M'Athar ; agus gheibh mi beannachd
na beatha maireannaich air a shon ; ni mi e 'n a
leanabh troimh uchd-mhacachd, agus bithidh e
fo churam an Triuir ann an aon ge b'oil leis an
t-saoghal, an diabhol, agus an fheòil, agus bithidh
e air a theàrnadh le saorsadh shiorruidh.
27

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence