Skip to main content

‹‹‹ prev (32)

(34) next ›››

(33)
Mac an Duine
dhiùlt thu riamh thu f hein a thoirt dha aims an
t-soisgeul nach robh sin air a ghabhail a steach 'n
a do dhiùltadh. Nach mithich dhuit a thoirt
thairis ! Tha thu 'g ràdh — "Cha d'iarr mise
riamh gu'n tigeadh e air an teachdaireachd sin."
Tha cuid ag ràdh 'n uair a tha 'n leigh a' tighinn,
nach maith leò gu biodh e air innseadh dhaibh gu
bheil iad tinn, agus mar sin, na'n cuireadh tu fios
air an leigh bhiodh iad feargach riut. Carson ?
'S ann do bhrigh gu bheil iad a' saoilsinn gu bheil
iad slàn, agus nach 'eil feum aca air an leigh. O !
cho lionmhor is a tha iad ann a tha mar sin mu'n
anmana.
Tha thu ag ràdh — Na'm bithinn a' smuaineach-
adh;mu Chriosd a bhi 'g a mo shireadh, dh'fheum-
ainn a bhi smuaineachadh orm f hein mar neach a
tha caillte, agus cha'n'eil mi 'g iarraidh gu biodh
sin a' cur eagail orm. O ! na fan anns an staid sin.
Ma thig thu dha ionnsuidh ann an umhlachd d'a
ghairm fhein gheibh thu ann-san a' h-uile ni air a
bheil thu a' cur feum, chum 's gu biodh tu air do
shaoradh leis le slàinte shiorruidh. Feuch nach
caill thu sin airson t-anma.
Tha mi faicinn neach air leabaidh tinneis, agus
tha dithis comhla ris — fear air gach taobh. Air an
aon taobh tha leigh 'n a sheasamh, is sgian gheur
25

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence