Skip to main content

‹‹‹ prev (31)

(33) next ›››

(32)
Mac an Duine
e furas dhuit cadal a' dheanamh an diugh. Tha
mi faicinn dithis 'n a do dheidh. Tha 'm Mortair
'na do dheidh. Nach criothnaicheadh tu na'm
faiceadh tu duine a' coiseachd an sin, agus an
leòmhann 'na dheidh ? Ach tha mi a' faicinn
rud as miosa — tha mi a' faicinn an duine ann
am beul an leòmhainn, agus air a ghiulan air
falbh leis, agus an duine gu socrach an sin.
Carson? 'S ann do bhrigh 's gu'n do mhùch
an leòmhann a' bheatha as an duine. Tha e mar
sin dha do thaobh-sa, oir ciod e tha 'g a d'
fhàgail oho socrach ach gu bheil an leòmhann a'
falbh leat, is gu bheil thu deònach dol comhla ris.
Mur b'ann airson na h-ùrnuighe air a' chrann-
cheusaidh — "Athair, thoir maitheanas dhaibh,
oir cha 'n aithne dhaibh ciod a tha iad a'
deanamh," bheirinn thairis mo dhochas dha do
thaobh-sa.
Ach ma tha am mortair 'n a do dheidh, tha
Criosd 'n a do dheidh, agus feumaidh tu do
roghainn a dheanamh eadar an dithis. Airson
iiine ghoirid tha'n roghainn agad. O ! Shlànuighir,
thàinig thu anns an t-soisgeul, chum mise a
shaoradh, ach is fheàrr leam fantuinn comhla ris
an diabhol na dhol comhla riut-sa. Tha mi a'
labhairt mu bhur cridheachan an dràsd. Cha do
24

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence