Skip to main content

‹‹‹ prev (30)

(32) next ›››

(31)
Mac an Duine
sin? 'N uair a cheannaich e iad le fhuil fhein,
choimhlion e an àithne, agus cheannaich e iad
uile.
Tha thu 'g ràdh — " Dh'f hag e iad air an
talamh," Cha d'fhàg e aon diubh mar tha iad
annsan. Thug e iad suas maille ris, oir mar a
chaidh e a steach leis an fhuil, chaidh e a steach
I leis an t-sluagh shaorta, agus mar dhream a
! cheannaicheadh chaidh iadsan uile a steach.
j "Cha 'n eagal daibh a nise," tha thu 'g radh,
"ach tha a' chuid as mo dhiubh air thalamh."
Tha, ach thig e air an son le f hocal is le a Spiorad,
agus gheibh e iad mar a tha iad annsan, agus
buill de a chùmhnant. Mar sin mar an ceudna,
bithidh iad annsan mar shluagh saorta. Cha
bhiodh cridhe Chriosd riaraichte mur biodh e
làn-chinnteach gu biodh gach aon diubh air a
theàrnadh. 'Nuair a sheallas e orra tha e a'
faicinn comharradh na fala orra, agus bitheas iad
aige mar shluagh saorta.
Tha e teachd anns an t-soisgeul, agus ciod
a' chrioch a th'aige ann a bhi teachd? Tha e
teachd chum do shireadh. A bheil thu 'g a
thuigsinn? Tha mi a' freagairt air do shon —
"Cha do thuig mi riamh e, is cha do chreid
mi fhathast e." Cha do chreid, is gidheadh, tha
23

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence