Skip to main content

‹‹‹ prev (28)

(30) next ›››

(29)
Mac an Duine
aoibhinn duit-sa, ged a bhios a' ghlòir aig
Criosd.
3. Tha e teachd. A bheil mi 'g a fhaicinn
le SLiil mo chuirp? cha'n'eil A bheil le sùil a
chreidimh? Tha. Tha e teachd le a Spiorad.
Agus c'arson tha e teachd? Tha e fhein ag inn-
seadh gu'n "cuir e an Comhfhurtair a thoirt
dearbh shoilleireachd do'n t-saoghal mu pheacadh,
mu fhireantachd, agus mu bhreitheanas." 'S i
so obair-san, agus thoir an aire dha so — cha 'n
fheairrd thu a theachd anns an fheòil agus anns
an t-soisgeul, gus an tig e le a Spiorad, gu bhi
a' càradh na h-oibre, oir is ann mar sin th'am
peacach air a dheanamh 'na fhear-compairt
dheth.
Tha mi faicinn Chriosd a' teachd gu tigh
! Shacheuis anns an f heòil, anns an t-soisgeul,
agus le a Spiorad. Ciod an t-urram a bha air a
■ chuir air ! Ach cha d'thug sin ceann àird dha — 's
iann a dh'irioslaich sin e. Tha Criosd a' teachd
jle a Spiorad air bonn a theachd anns an fheòil,
;chum a bhi a' co-chur na saorsa a choisinn e
ri anaman caillte.
IV. Crioch a theachd — "a shireadh agus a
theàrnadh an ni sin a bha caillte." A bheil fhios
; aige c'ait a bheil iad ? O, tha, ach na'n cailleadh

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence