Skip to main content

‹‹‹ prev (27)

(29) next ›››

(28)
Mac an Duine
Ann ar n-àite fa chomhair Dhe ? Seadh ; tha e
'n sin chum 's gu'n tugadh e do cheartas na bha
e 'g iarraidh, agus dha eud De airson a ghlòire
na bha e 'g iarraidh. Tha thu 'g ràdh — "Cha
dean e sin gu bràth ? " O, ni a chionn gur e an
TÌ tha 'n sin Mac Dhe. Bidh rathad air tighinn
am fagus aig gràdh Dhe, agus bidh an truaghan
air a shaoradh.
2. Tha e teachd ann an carbad, agus is
glòrmhor an carbad e. Tha 'n Ti bh' air a
ghlòrachadh 'n a shuidhe an sin. 'S e carbad
glòrmhor a th' ann. Theirear ris " Soisgeul
glòrmhor an De bheannaichte." So an carbad,
agus c' ait' a bheil e? An Albainn? Tha.
Tha e anns an Taobh-Deas; tha e anns a'
Ghaidhealtachd ; tha e an Lairig ; tha e anns an
tigh so ; tha e aig do dhorus-sa, agus ma tha,
is an-aoibhinn duit-sa mur leig thu a steach e.
Gu'n amhairceadh Dia ort an tròcair, ma chumas
tu an TÌ so a mach, oir tha e cho dlùth dhuit
ris an f hocal ann do bheul, seadh, eadhon ann do
smuaintean, agus gidheadh, tha thu 'g a chumail
a mach, agus ma tha, bios e na's truaighe dhuit
mur fosgail thu dha, agus mur dùin thu ris mar
Shlànuighear air teirmichean an t-soisgeil. Bi
dealachadh ann fhathast, agus ma bhios, is an-

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence