Skip to main content

‹‹‹ prev (16)

(18) next ›››

(17)
Mac an Duine
nuas, agus thainig e nuas — chum cabhag a
dheanamh, agus rinn e cabhag — " Feumaidh mi
fantuinn aig do thigh, agus ghabh e ris gu toileach."
Ciod e nach urrainn am focal so a dheanamh
'nuair a thig e le cumhachd ! Na'm biodh an
t-sùil agam fo'n ungadh, bhiodh e 'n a bhriseadh
cridhe dhomh a bhi a' faicinn na tha so a' falbh
gun chumhachd Chriosd bhi air aithneachadh leo.
Feuch gu bi an uiread so a dh'eagal ort — eagal nach
bi cumhachd Chriosd air a dheanamh aithnichte
dhuit ann an tròcair.
Rann 7. — Cha 'n fhaca naimhdean Chriosd
riamh a mhiorbhuilean gu ceart. 'Nuair a chaidh
e gus an tigh, thubhairt iad gu'n deachaidh e gu
tigh " duine a bha 'n a pheacach." Nis bha da ni
bha 'g a fhireanachadh ann bhi deanamh sin —
glòir naomhachd Chriosd, agus glòir a ghaoil.
Tha Criosd ag eiridh an so chum a bhi nochdadh
dha'n sùiHbh cleachdadh na beatha spioradail ann
an anam Shacheuis, 'nuair bha esan ag aideachadh
a dhroch shHghean, agus a' rùnachadh bhi 'g an
treigsinn anns an am ri teachd. Cha 'n fhac'
thu ni riamh tha na's taitniche do naomhachd
Chriosd na tròcair a nochdadh: tha e deanamh
sin le "spiorad breitheanais agus le spiorad
losgaidh." Ach bha ni eile aig Criosd r'a innseadh
9

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence