Skip to main content

‹‹‹ prev (12)

(14) next ›››

(13)
MAC AN DUINE*
" Oir thaiiiig Mac an duine a shireadh, 's a tiucvnadli an n'l
sin a bha caillte .''' — LuCAS xix. lo.
Cha robh Criosd riamh air falbh o aite 's am
bith 'nuair bha tròcair gu bhi air a nochdadh.
Air an dearbh aite sin coinnichidh Criosd agiis
am peacach a cheile, agus 's i coinneamh bheann-
aichte a bhios ann, Cha robh E riamh air
dheireadh, agus cheart cho cinnteach 's a bha an
t-àite air òrduchadh anns an robh am peacach gu
bhi faotainn tròcair, bha an t-àm dhe bheatha
air òrduchadh mar an ceudna anns an dearbh aite
* Searmon a thugadh seachad an Gaidhlig anns an
Eaglais-iarainn an Sineais, an Sgire Lairig, an Cataibh,
'nuair bha mòran dhaoine air an cleachdadh ann an obair-
aitich air an ochdamh la air fhich-ead de cheud mhios an
Earraich, 1875 leis An Urramach Ian Ceanaideach, D.D„
Ministear na h-Eaglaise Saoire, an Inbhir-Pheofharan.
5

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence