Skip to main content

‹‹‹ prev (7)

(9) next ›››

(8)
Co sgaras sinn o ghràdh Chriosd? an
dean trioblaid, no àmhghar, no geur-
leanmhuinn, no gorta, no lomhnochduidh,
no cunnart, no claidheamh?
Ni h-eadh, ach anns na nithibh sin uile
tha sinn a' toirt tuilleadh agus buaidh, trid-
san a ghràdhaich sinn.
Oir tha dearbh-bheachd agam, nach bi bàs,
no beatha, no aingil, no uachdaranachda,
no cumhachda, no nithe a tha làthair, no
nithe a tha ri teachd,
No àirde, no doimhne, no creutar sam
bith eile, comasach air sinne a sgaradh
o ghràdh Dhè a tha ann an losa Criosd ar
Tighearna.
Rom. viiL 35, 37-39
Agus chi iad 'aghaidh; agus bithidh
'ainm-san air dàr an eudain.
Taisb. xxU. 4.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence