Skip to main content

‹‹‹ prev (322)

(324) next ›››

(323)
GHAIDHEALACH. 301
CASAGAN EISG.
Le Donnachadh nam blar.
Seisd. — Ho rì iU ho ro bha,
Ho rì ill ho rè,
Ho rì ill, hao rì ill,
hi rì ill ho rè.
Ach a Mhiu'chaidh òig thàilleir,
Gu ma slàn bhios tu fhèùi,
Rinn thu m' aodach a chàradh
'S gheibh thu pàigheadh da rèii'.
Ho rì iU, etc.
Rinn thu m' aodach a chàradh
'S gheibh thu pàigheadh da reir,
Chuir thu pòca fo 'n achlais,
Air casag an èisg.
Ho rì ill, etc.
Chuir thu pòca, etc,
'S math i 'dhìreadh a' mhiniaidh,
'S nio ghunna fo m' sgèith.
Ho rì iU, etc.
'S niath i 'dhìreadh, etc,
Ged a shileadh an t-uisge,
Cha fhUuchadh e'n gleus.
Ho rì ni, etc.
Ged a shileadh, etc,
Cha bu mhios' i air astar,
Gu faiche nan ceud.
Ho rì iU, etc.
Cha bu mhios' i, etc,
An Dunèideann 's an Glaschu,
Righ gu 'm b' f haicheil' mo cheum.
Ho rì iU, etc.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence