Skip to main content

‹‹‹ prev (16)

(18) next ›››

(17)
R O I M H-R A D H
RuiBHSE^ a chairdean Gaidhealach, a thuigeas ar canain, bu
mhiann leam, mar is dual, facal no dha a radh mu'n oidhirp so a
thug mi a chum a' chanain sin a bheothachadh, a mheudachadh,
agus a theagasg. Tha nis aireamh mhor bhliadhnachan o'n a
thug Gaidheal is Gaidheal lamh air an obair chliuitich sin, o am
Caraid nan Gaidheal gu ruige so fhein, am aiseirigh na Gaidhlig
Choisinn sibhse mar Ghaidheil mor-urram agus mor-chliu anns
gach linn o shean mar ghaisgeich threuna, agus mar dhaoine
coire ; ach tha cliu eile agaibh ri chosnadh anns na laithean so,
agus is e sin lau-eolas a bhith agaibh air maise, air milsead, agus
air snasmhorachd na Gaidhlig, a chum i bhith na's taitniche leibh
mar is eolaiehe a chmneas sibh air a maise. Cha chreid mi gu 'n
teid neach sam bith a leughas so as aicheadh gu 'm bheil e ro
thaitneach eolas a bhith aige anns a' chanain sin, ma ta, air na
beo-chreutairean a chaidh a chruthachadh romhainn air ar son,
agus a tha 'gluasad 'nam mor-lionmhorachd air aghaidh na
talmhainn, anns an adhar 's anns na h-uisgeachan. Chaidh sin
a dhearbhadh le aireamh nan leabhraichean a chaidh a sgriobhadh
mu'n deidhinn anns a' Bheurla, agus ann an iomadh canain eile.
Car son, ma ta, a bhiodh a' Ghaidhlig air dheireadh } Bu
mhor am beud gu'm bitheadh, fhad 's a tha daoine ann a labhras,
a leughas, agus a sgriobhas i, agus tha iad sin a' fas na's
lionmhoire o latha gu latha.
Tha nis aireamh mhath bhliadhnachan o 'n a bha feum agus
iarraidh air leithid na h-oibi*e so, agus gu firinneach is fliad' o 'n a
bha e 'na chuis-iongantais learn fhein, gun tighinn air 'na chuis-
naire, nach deachaidh a leithid — no na's fhearr — a sgriobhadh o
chionn fada, agus a liuthad Gaidheal foghluimte a tha 's a bha 'n
ar measg.
Tha nis faisg air deich bliadhna fichead o'n a thug mi fein
lamh air an obair so, "a lion beagan is beagan, mar a dh' ith an
cat an sgadan," ged nach robh 'nam bheachd idir leabhar a
dheanamh dhetli. Ach o nach robh mi faicinn duine sam bith
eile fa run a leithid a sgriobhadh, agus o 'n a chaidh an gnothuch
a sparradh orm, so dhuibh a nis i,
xl

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence