Skip to main content

‹‹‹ prev (318)

(320) next ›››

MODERN.] THE DEAN OF LISMORE. 43
A Eimliear sutl soir an cimi do fhagas au ciiirp fo linne dearg.
Co na su cinn so is olc meiu do cliitheam fdiu air m' agliaidh tliiiath,
Gorm an agliaidh, dubh am felt, thilleadh rosg Cliouuill chruaidli ]
Seisir eascairdean a Clioiu, clann Chaileidin nam buaidh glmàtli,
Is iad Slid an seisir laoich a thuit learn 's an airm 'mo laimh.
A Clionnill mliòir athair righ co an ceann ud do 'n geilleadli cath,
Gnr orbliuidli trillis o 'clieann co 'n comlidacli sliom dli' airde blieart,
Ceann mhic Fhinn mhic Rois ruaidh uiliic na Cneidh f huair bàs le 'm
A Eimhear is e so a cheud, ardrigli Laighein nan lann breac. [neart,
A Clionnill mliòir, mùgli an sgeiil, creud a thuit le'd laimh gun lochd,
De 'n t-sluaigh eagnaidh a bheil sin a dioltas cinn na Con Ì
Deichnear 'us seachd fichead ceud deiream fein is aireamh sluaigh,
Do thnit leamsa druim air dhruim, do nimh mo cholg conla rag,
A Cliouuill, ciounus taid mnathan Innsefail an deigli na Con,
Cuniha a mhic shamhailt tha na bheil aca fein air foir ì
A Eimhear ciod a dheanadh mi gun mo Chu a 'm reir s' an Soc
Gun mo dhaltan fa maitli cruth a dol nam 'am niugh an nochd,
A Chonuill tog mi 's an fheart, tog mo leac os leac na Con,
Os d'a chumhadh rachaim eiig, cuir nio bheul ri beul na Con.
Is mi Eimhear is caoine dealbh, ni faigheam searbli dioltadh dhomh.
Do dhenr uocha n 'eil mo speis, triiagh m' fhuireach air èìs a Chen.
A Chonuill.
Is e ùglidair so Caoilte Mac Eonain.
Chaidheam tosg a dh' f huasgladh Fhinn, gu Teamhra nan sreabh aoibhinn,
Go h-airm a 'm faighear' bhòrrshlat mhear, guCormaig Mac Airt aoin fhir,
Nior chleachd mi maidheamh mo ghlonn ger fuileach fior eutrom,
Gu bheildeis Fianna Fail os bhord Locha Feabhnil.
Mharbhamair an laoch Ian, mar a mharbhamair an Cuireach,
Do chearbmasdair laoch fa liach, mar a chearbsamair an triath,
Thugsamair ceann gun clioire, gus a chnoc os Buadhamair.
Do rinneas f^in buaidh tràth, do rinneas fògradh uUamh,
Do mharbhais mun fhear ghrinn fear gach aon bhaile an Eirinn.
Do rinneas buaidh tràth do rinneas fògradh uUainh,
Do radas mu'n fhear ghrinn gul gaeli aon tigh 'an Eirinn,
Do rinneas buaidh tràth do rinneas fògradh ullamh.
Na laoigh do leigeann fa buail)li do bhitheas au Eirinn aghmhor.
Do rinneas buaidh tràth do rinneas fògradh ullamh.
Na dorsan air am bitheadh a ghaoth dhearg do f hosglaun iad gu h-iom-
Do rinneas buaidh tràth do rinneas f ògradh ullamh. [ard.
Na guirt abuich mu thalmhainn, do loisgeanu iad gu lasail.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence