Skip to main content

‹‹‹ prev (16)

(18) next ›››

(17)
R. O Ragad 6'c
Yx, Argraf geirbraf ar goeo,
D»fg ole, dyfguilia >aucroct5 ;
Eglyrder or amfer oe& \
Tur Hanclion Tyrnafoeb.
Vn hynod barod, byra,
Pan belo poen rilys gyurcindra;
Igcn mil a ganmola
Xx. Aavyr doec, a^; Aivyr da.
Er cnnaint iu braint a'i bri
Prauv fiuruy;^, pryfyru-, yn uifgi,
Sev a;^ Guaic kyn I'n hiaic ni,
(Muya guaA ) ymma go^i.
Gucdi'r Yaic iaunuair inion,
Kynatteb kaun etto'r arvcrion:
Guyr Aydau geirie Auidion :
Pallia rym Pezero'n.
Dros Dirocb a Morocb maic,
Y byo^, a byuiog vyvyriair :
Mcun perigl cr miiyn pyruaic,
Vx. Guild; a ;>;ariad \x lair.
Mae'n jiiir, da gyvlur dig\^
O 'ch luyfuai-, u<ix lefianc ir GuledyD ;
\ix bennod i xui beynyS,
Guedi y boen, i gidu byb.
Don Vai'il oijibhejic Maishij-siji Edward Lhuid,
Feap coimheab cijh na j-cub a Noilcigh Ath-
Kdamh a Nfa^fatty Ujhbap a Nj^ocloiji Ghaoi-
bheilg, Faike.
Roiiert Caimpiel Feaji Fajiaicce mhic Chailm
an Comhal cc.
CEiIl);ai)i j'oc !)• canratp ceol,
a'njiioj;hachb Eirion ^ach em 16;
')■ culjiphaji abhbha ciuil ):aoi 7;hleur>
a' n;c;iiiochuibh soibhin na Halban.
A nrabhaiji j^a n'beiii)iam jhub,
canamhuin oji bheajic na nrciji lib;
ajp bhi bhi o )-hean a mbpuib
a )-5oileabh noij- o chuibhjieach.
Lc cainc a bh|iuib}-ai|i ^ach jhicn,
bheinchaiji abhjiabh son apb Rjogh :
reach ba pheabha)- ')• f ann a choji,
')■ canamhuin a bhi ba eafbhuibh.
Do bhpojruibh fUb Matj^caiji Leob
'mb|iiach|ia oilleinre beai)- J^hloji
fpeumh ton aicril chpuabhach jhpinn
bo jhiol buabhach na mbpiochnach.
Oiben lull a np)- na bhpiliachb
a nopb j-cuibaiji na j-joiUeachb
'ca chaibbpa cumnibh ij- camh
aj a nbamh a Nfay.on.
Sgaile mopbhachb faiji r|ieun jhniomh
nbpon;; chuip £/rf ):uibh chpom chio)'
aon bon chinncabh cheubchachach lib
nco^bhail a ju)" go mhopchiu.
A' n^niomh bo pognuibh 'maca lib
ceif-aj- ap meub a mhemna
b'jaf; maippionre buan a bhla&h
alloill a' bh}-laicha)- Ghatheat.
Niop chaifreil calamh bom phioj-
ujhbaip chomhmeiyce Ici)-;
faoi ba bheochuibh a)i aif
ojhuitn ceip na Gatheilg.
Tomnab fjpobhche bha maiji bhuair,
a chaoibhch 50 mbi alJabh a' faj-
caj;neachb a cheille le' nchniiaf
50 la Luan bap eij- a bhai)--
Semus mkac Mkuir. Sajajic Chill Dalttdn c c.
>e bo bheacha a Fhccloip chaoimh,
) 5u cpichaibh ajib chlanna Gaoidhil-.
j;u ini)- ):oj- na cjuij 5coiseabh,
!)• e bo bheacha jan uibniji.
Ghctbh cu pailce a Jcpiocliaibh Gtoidhil,
1)- e bo bheacha a Ntnn]e G*U:
in ^ach cpiach piocja cumann,
jheibh ru mola a Neirinn hall.
Do buij-jabh jiioc aj- anuaijh,
an chanamhuin chpuaijh bo bhi j-aoi fmtll
cean5a bhi cian paoi j;hei)aibh,
bo cuipeabh leac a njlo jic j-eal.
Tuigreach, j-aibhiji bo chcajafj,
joilleip, cajibhach j-cimh bo ghloiji
liunmhu)!, bpijhmhu)! bo )-hcan phoicail
j-giamhach, -aicnambhach, ciallachm6p.
Tabhaip mo bheannachb bo Maipiji Liarh
bo bhuij-j le buaibh Focloiji fial :
bheip jach Gaoidkil bhuicfe beannachb,
ij" c lea-fa cliaji ria haijimhaji.
Do chuireadh na Rainnfa cuideachd le Mr. Eoin
Mc. GhiUedin, Minifdir an Tfoifgeulfin Chriofd,
ann a Neaglais Chilla Naoinein, ann a Muile, aon
doileannuibh Inji Gdll a Nalbmnn.
A Ir teachd on Spdin^do (liliochd an Ghdoidkilghhis,
-^ 'sdo fliliochd na Miligh 'nthine nach budh uis ;
Budh mhor a nfcleo Ygach fbd air cruas a nlann.
Air Fil'gheachd f6s,'s air fiSghlum nach budh ghinn.
Nuair a dhfas a mpor ud mor, a bhos is thall,
'fihi mcas is pris fa 'n Ghaotdhetlg ans gach ball
A Teanga lionmhur, bhrioghmhur, bWafda, bhinn,
'san chan'mhainthartrach, liobhtha,ghafta,ghrinn.
A ccuirc na Riogh, re mile bliadh'n is tr<fall,
DO bhi fi'ntuSjmundo thogcaint Dhuhhghall caxm
Gach Fill's Bard, gach Leigh, Aoifdan, is Dra6i,
Druithnich is Sheancbaoi fos ; gach eoladhain fliaor.
Do thug Gathelm leis, on Eigkpht a nail,
san Ghaoidhelg Igriobh iad iiid le gniomh ampeann.
Na diagh're m6r, budh chliu 's budh ghloir don chleir
'san Icgu tarbhach'LbhariudbriatbreDe.
Si labhair Fadric 'nninfe Fail to. Riogh,
'san faighe caomhfin, Colum naumhtha 'n I.
Na Francigh liobhtha 'lean gach tir a mbcus,
o I na ndeori, ghabh a mfoghlum freimh.
B'i bhoide muinte' Luchd gach duthch' is teangth'
chuir Gaill is Dubhghaill chuic' an tiulfa 'nclonn
Nois dhfolmhfi liainn gu tur, mo nuar 's mo chreach,
's tearc luchd a gaoil, b' e fud an fao'al fti fcach.
Thuit i fann tur, maraon le hughdribh pfein,
'sna Flaith' 'mbudh diith i,ghabh do cumhdach fpcis.'
Rcic iad fan chuirt i, air caint uir o Nde,
's do threigle hair budh narleo ngcin'mhain fcin.
Air far o Liath, biodh adh, is cuimhnu' is buaidh,
DO rinn gu hiir a dulgadh as a huaimh.
Gach neach 'ta fhreimh on G^<»w</^;/ghlcifta gharg
's gach droing don diith an chinaimhn lid mar chainr.
Gach aoin do chinn, air treabh 'fair linne Scuit
An duals is fiach thu, 'fcoir gu modad dhuit.
On Bhannrigh inn air antras 'a bhfuil an crun,
CO nuig an bochd, do naice nochd a ndiin.
'Bhi 'nainm 's a neuchd o linn na nceud an al
Tre meath na Gaaidkeitg, dol a cuimhne chaicfa ;
Nois alia 'ngniomh, chluinn criochafada thall
sdcir fiad Je cheil, bhi Gaoidhsl ein nuair ann.
'Sni 's fcarr a Ihaoi, blaidh briathrc liobhtha nai bcul.
Lan feadh' is brigh' ler nochdfar hrinn Dc.
Cia fios 'nti chuir ann ylkjliah tur ?
's a OTJ5f/i/«"'f / thogbhail arois uir ?
Nach c fo fein a ghluais, faghleis, o Luid,
i.e tuigfe ghcir ler dtug Ic'n ceims a tcid .'
Bhrigh bhcith na run ainm dheanamh cluiteach mor,
Air feadh na ccriochfa 'n 'ndfuair na Gaoidhil coity
Gu b'arahluidh bhios, 's gach neach do chi an lo
Biodh tainmfa fgriobhth'na chroidhann litreach 6ir,'
Agus na chuimhn is gheibh tu choidhch uam fein
Beannachd is failt, lem chroidh', km laimh, 's lem
'bhcul.
In

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence