Skip to main content

‹‹‹ prev (36)

(38) next ›››

(37)
35
sle*\SAit) c^MHujeACA le 1u\ii|:a'6 ^^voicr.
tTlAn siti "Dóib tnle au aoii cs-^vniAil.
57. Cix) cnÁcc t)o b'é cníoc An nióu-
óofhiu\ic 5111 iu\c nAiV) 5.\n niAnDA'ó au nu\iT)in
A5 émje U\e -ue tiA nióu-sluo.gAil'» sin, .vcc
ArhÁin An iu\onl)AU éiKeAmu\c n ah iu\onOAu
pníorh-lAoc AtUíuiiuvc xjo l)ir(> r.voi.sij; ^u
ns sUiAgAib, 1 ní au rU\s iu\ au iní-U\ocu\s
"oo cuA'OAn 'o'éis Áiu a nunnrnu^ acc au
mme meAnnu\n -] au xjásacc Ai^cvMirA, óm
cu5A-Ov\u Aii iu\ontJAU AllmuuAc a n-AgAro
AU pu\ntu\il3 émeAnn, -] x)o b'Á'oúAt Le n-A
Aicms imieAtl Ati conmAic stn. Acc ceAnA
bA 5níonu\c aii xjeAbAi-ó, bA CAoib-X)eAR5
CA01S15 1 X)eA5-U\oic, bA x^eAlb-concAn
X)fieAC-nimneAC X)ei5-]:m, gtm bA cionubutjce
cuRAiX)e 5UU bA teóncA tAocuAX) ón teAX)Aiu-
5teó SAin, "] pós X)o b'é stn ah coi-fmAc
CRó-tinnceAC céAX^-jomeAc cosgAncAc, -\ Ati
X)eAbAiX) xjiAn x^iogbÁtAc, -] An untAix)eAcc
ott-bonb, -] Ati cneAS cnom-jotneAc, loniuis
5un néAbAX)An cump -] cncAS a cétte, ^uu
coitti-bniseAX)An a ^cnAOiseACA cnAnn-nAmnA
'sAn gCAic-jteó SAin.
08. AnnsAin X)o cAinnnjeAX^An a gctAtxj-
ittice cnos-ónx)A cutt5-X)íneACA as a X)cnuAitt-
ii) CAiS5eAX)A 1 x)o-ninneAX)An nntAiX)eAcc
cnéAn cneAbAn-x)Ain5eAn gun ctos a bptiAim
"I A bpocnAm 1 gcnASAtb cuAtin -j cAtnngeAc,
gtm 5AbAX)An iia X)tiite X)omAnx)A coim-
sgeitfiteAX), toniuis gun éint;eAX)An cuÁc X)Á
5A01C 1 X)cuAró Aii \l)e.\r.\ pÁ buinnróib aii
OiteÁin tJottbce um aii aiu saiii, 50 nX)eAií-

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence