Skip to main content

‹‹‹ prev (75)

(77) next ›››

(76)
Luinneag Mhic Leoid
Is mi am shuidhe air an tulaich
Fo mhulad 's fo imchcioj /, ai w\ c V^c ». st 7
Is mi ag coimhead air lie,
Is ann de m' iongnadh 's an -mm so; a.v»»a / 390
Bha mi uair nach do shaoil mi,
Gus an do chaochail air m'aimsir.
Gun tiginn an taobh so
Dh'amharc Dhiuraidh a Sgarbaidh.
I hurabh o i hoiriunn o,
i hurabh o i hoiriunn o,
I hurabh o i hogaidh ho ro,
hi ri ri rithibh ho i ag o.
Gun tiginn an taobh so 395
Dh'amharc Dhiuraidh a Sgarbaidh;
Beir mo shoraidh do'n dùthaich
Tha fo dhubhar nan garbhbheann,
Gu Sir Tormod ùr allail
Fhuair ceannas air armailt, 4°°
Is gun cainte anns gach fearann
Gum b'airidh fear t'ainm air.
Gun cainte anns gach fearann
Gum b'airidh fear t'ainm air,
Fear do cheille is do ghHocais, 405
Do mhisnich 's do mheanmain,
Do chruadail 's do ghaisge,
Do dhreach is do dhealbha,
Agus t'fholachd is t'uaisle
Cha bu shuarach ri leanmhainn. 410
394. a, BGh.; a', E.; a's, SO. 396. a, E. 409, So BGh., after E.; t-òlachd,
SO.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence