Skip to main content

‹‹‹ prev (49)

(51) next ›››

(50)
36
DEIRDIRE
a/
orsa Deirdire. 'An ta, sud agad an
ainm agus an sloinneadh, na chunna
agus na chuala mise orra/ ors* an sealg-
air, 'agus is e dreacli agus dealbh
nan daoine ri linn am faicinn, li^ an
fhithich air an gruag, an cneas mar
eala nan tonn, an leac mar fhuil an
laoigli bhric dheirg, agus an lùth agus
an leum mar bhradan a' bhuinne||bhrais
agus mar fhiadh a bhearraidh bhric,
agus tha na bheil os cionn cromadh
an da shlinnein a bharracbd aig Naois
air sluagh eile na h-Eirinn.'
' 'Dp air bith mar tha iad/ ors"" a'
bhanaltruim, ' bi thusa a' falbh as a
so, agus a' gabhail rathaid eile, agus a
Righ na gile 's na greine, gu dearbh
agus gu deimhinn is beag mo chomain
no mo chiatadh fhein dhiot fhein no
dhe'jn te thug a stigh thu.'
' Dh' f halbh an sealgair, Beagan an
dei^h da falbh smaointich an duine
aige fhein giTn robh Conachar, righ
#/

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence