Skip to main content

‹‹‹ prev (43)

(45) next ›››

(44)
80 DEIRDIRE
seachad gu doire nan geug.' Thainig
an sin bruaillean eile air an t-sealgair,
agiis dh' eubh e raach an treasa turas
ma bha duine anns a' bhrugh, air sgàth
^^UiK"'^! Diajnanjdùl a leigeadh a sleigh, gifh ^^/
robh e '^a lathadh le fuachd agus gj^a
chlaoidh le acras. * O, ciod e tha sud,
a mhiiime ? ' orsa Deirdire. ' Cha ruig
thusa leas diiil a bhith agad gu bheil
dad an sud gu toileachadh a thoirt
duit, a bhuinneag ; am bheil an sud
ach eoin na h-ealtainn agus iad air
call a cheile ; ach siubhladh iad seach-
ad gu doire nan geug. Ch^n 'eil
fasgath no fardach an so daibh a
nochd.' ' 0, mhuime, dh'^iarr an t-ian
ct/ ^|;^|ca/vf a s^gh air sgàth Dia^nan|dìil, agus
' ' ' their thu fhein riumsa ni air bith a
dh'^iarrar oirnn 'n^a ainm-san gur coir
dhuinn a dheanadh. Muir leig thu
learn an t-ian a tha 'g^a lathadh le
fuachd agus 'g^a chlaoidh le acras a
^/ leigeil a stigh cha mhor is diii learn

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence