Skip to main content

‹‹‹ prev (41)

(43) next ›››

(42)
28 DEIRDIRE
fuachd, ague thainig suain chadail air.
An uair a laigh e bios ri taobh a'
ghrianain ghuirm an robh Deirdire
tamh, thainig bruaillean air an duine
agus bha duil aige gun robh e ann
^ \ am blaths brugh nan sithichean agus
%^oS^<vy cl/ na sithichean a sl|gh ri ceol. Dh^eubh
^-^ an sealgair 'n^a bhruaillean ma bha
i \o^) duine anns a' bhrugh iad ^a leigeadh a_^,.^
^'' cJ stìgh air sgàth NÌ|maith. Nì J^o^llU.
Chuala Deirdire an guth agus thuirt i
r^ a muime, ' A mhuime, ciod e tha sud ? '
' Chg^n 'eil ach rud gun diù — eòin na
h-ealtainn air seachran agus iad a'sireadh
a chèile ; ach siubhladh iad seachad gu
doire nan geug.' Thainig an sin bruail-
lean eile air an t-sealgair agus dh' eubh
e a rithist ma bha duine steach anns a'
^1^1 Caf.' bhrugh, air sgàth TUnan-jdid iad 'ga
a-/ leigeadh a stìgh. ' 'Dp tha sud ? ' orsa ^/ '^ /
Deirdire. ' Chan 'eil ach rud gun
dbigh/ ors'* a muime — 'eoin na coille
air chall air a eheile : ach siubhladh iad

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence