Skip to main content

‹‹‹ prev (39)

(41) next ›››

(40)
26 DEIRDIRE
Bha am boirionnach a bha 'n^a bun a'
toirt a h-uile fiosrachaidh agus eblais do
Dheirdire air an robh fios agus eolas
aice fein, Cha robli fiar a fas a
friamh, no ian a seinn a coill, no reul
a' soillse a neamh air nach robh ainm
aig Deirdire. Ach aon rud, cha robh am
iv^'»2^ boirionnach air son giAn bitheadh cuid
no comhradh aig Deirdire ri neach beo
do shluagh coitcheann an t-saoghail.
Ach oidhche dhudarra gheamhraidh
agus na neoil dhubha fo ghruaim,
'" ^ agus sealgair slthne siubhail a bha
- ji2-/ sgith ri siubhal bheann, 'd'e ach a
thainig seachran-seilg air an duine, agus
chaill e a chursa agus a chompanaich.
Thuit tromaltan cadail air an duine,
agus e sgith a' siubhal sliabh, agus
laigh e sios ri taobh an tolmain bhoidh-
ich ghuirm an robh Deirdire a' tamh
-^ agus chaidil e. Bha an duine fann le
:>^(A acras agus allaban, agus 'ga lathadh le

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence