Skip to main content

‹‹‹ prev (29)

(31) next ›››

(30)
16
DEIRDIRE
41 -t'
fein no do cliiiid fiosachd, agus bi gabh-
ail rathaid eile.' 'An ta,' ors*^ am
fiosaiche, 'tha mise 'ga do dhèanamh
cinnteach gu lebir as sud ; tlia mi 'ga
f haicinn sud gle riochdail a^ni^ inntinn
fein.' * An ta,' orsa Colum Cruitire,
' clia*n urrainn sin cinneacliadli ; tha
mise agus mo bhean aois mbor, air
chor agus nach urrainn gujn bi duine
sliochd gu brath oirnn. ChaTn 'eil mi
a' diteadh d' fhiosachd — ch^i 'eil cbir
agam air — acli sud an ni as am bheil mi
cinnteacb, nacb robb agus nacb bi duine
sliocbd orm fhèin no air mo mhnaoi gu
bratb. Acb foghnaidb sud ; tuilleadh
cba sir agus cba gbabh mise bho^'n a
rinn tbu an fbiosacbd gun dòigb.' Agus
leigColum Cruitire am fiosaiche air falbb,
ma tbug no nach $ tjug e bàidse da.
Dh[^ f halbh am fiosaiche. Cha b'^ e
sin ri ailis aìr an sgeul, ach cba robh
am fiosaiche fada air falbh an uair a

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence