Skip to main content

‹‹‹ prev (27)

(29) next ›››

(28)
14 DEIRDIRE
teaghlaich ort riamh ? ' ors^ am fios-
aiche ri Colum Cruitire. ' An ta,
clia robh,' orsa Colum Cruitire ; ' clia
robh duine sliochd orm fhein no air
^1 an te ta agam riamh, agus cha^ 'eil
' #1 C|À) duilfa'm gujn bi gu brath. Chain eil
■^1 agam ach mi fhein agus mo bhean.'
' Ma ta/ ors^ am fiosaiche, * tha sin
ole a' cur nebnachais orm fhein, agus mi
faicinn anns an dailgneachd agam gur
ann mu dheighinn nighinne duit is
^ °l mutha dhoirtear a dh' fhuil a dhoirt-
£| eadh riamh ann an Eirinn, o chionn
i't) (. oj ' re agus linn. Agus m na trl olaich
is ainmeile bha riamh ri fhaighiun an
^1 cinn a chall air a tailibh.' 'An e sin
^' fiosachd a tha thu a deanamh domh ? '
orsa Colum Cruitire le feirge, agus e
saoilsinn gu|h robh am fiosaiche fanaid
air. 'An ta, is e/ ors*' am fiosaiche.
"^I 'An ta, ma s e sin fiosachd a ta thu
•^ deanamh domh faodaidh tu a cumail
-«'' o I agad f h^in ; cha mhor is ^ f hiach thu
X^lLlo^^ )

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence