Skip to main content

‹‹‹ prev (25)

(27) next ›››

(26)
/ oU lofl'HSt^ifH
12 DEIRDIRE
-€', M fein, thainig am fiosaiche dh^ionnsai^h w J
-bctiaP ci' t|gli Choluim Chruitire. '
^ I ' Am bheil thu a' deanamh fiosaclid ? '
orsa Colum Cruitire. ' Tha mi a' dean- -^/
^ amh beagan. Am bheil fiosachd 'g^a^ Z ^
'' I do dhith ? ' ors' am fiosaiche. ' An ta,
tha mi coma ged a ghabhainn fiosachd
^\ uaifc, najm bitheadh fiosachd agad domh,
^) ^) agus gi^ b[^e do thoil a dèanamh.' ^]
t ' Ma ta, m mise fiosachd duit. Ciod è ^i
o] an seorsa fiosachd a ta uait ? ' * An
ta, bha fiosachd nam fhein thu dh' Q^]
I'.i
innseadh domh mo chor, no gu de bha ^
' -^l "l ri eiriffh domh, na /m faodadh tu
fiosrachadh a thoirt domh air/ 'An
ta, tha mi dol a mach, agus an uair
a thilleas mi steach cuiridh mi ceist
— A riut ' ; agus chaidh am fiosaiche mach
Cha robh am fiosaiche fada mach an
uair a thill e steach. ' An robh duine

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence