Skip to main content

‹‹‹ prev (23)

(25) next ›››

(24)
DEIRDIRE
t Bha fear ann an Eirinn uair ris an
' canaidhte Colum Cruitire. Bha an
+f j *^ I ^/ duine 'na dhuine coir agus cuid mhath
de chuibhrionn an t-saoghail aige. Bha
bean aige, ach cha robh duine teagh-
*' laich orra. E,ainig am fear agus a' bhean
of o' aois mhor, air alt agus nach robh duil
V aca ri duine sliochd gu brath.
^ '— >. Ciod è chuala Colum Cruitire ach givn <^'^
Tft a-h ' robh fiosaiche air tighinn dachaidh dh'avi ^'-^
à ^ aite, agus bho^'n a bha an duine 'na ■f!-,^
ol dhuine coir bha toil aige gu[n tigeadh
am fiosaiche faisge daibh. Ge bl^ co -^l
y^\ +i- dhiì^ chuireadh fios air no thainig e leis c\- !
I 10 '
:)tvi'i*Uj

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence