Skip to main content

‹‹‹ prev (12)

(14) next ›››

(13)
AN CLAE-INNSIDH.
Taobh
Duilleig
c. 1663 A bhean, leasaich an stòp dhuinn (55),* E. 197 ; G.
268 ; S.O.— lain Lom MacDhomhnaiU - - 189
a. 1600 A Chomhachag bhochd na Sròine (8) ; R.C. 2, 351 -TÌCtJ*^ j'"'*^
(T. MS.) ; McL. 73 ; G. 222 ; S.O.; Gael 5, 331 ; ji. tz ^-
^ -j M.C. 9 ; G.B. 1, 8 — Domhnall mac Fhionnlaigh / is<fQyu
/\'^-l} nanDàn 249 ^^11
a. 1643 A DhomhnaiU an Dùin (39), E. 170 ; Glen B. 8—
lain Lom MacDhomhnaiU .... 223
? c. 1795 A' falbh a loch nam Madadh dhuinn (26), U.B. 163
- — GiUe-easbuig MacDhomhnai]! (G. na Ciotaig) 38
0. 1620 A mhic an fhir ruaidh (41), G. 8.3— Gun urrainn - 239
1848 A Thì mhòir a chruthaich na dùilean (23), C. na C. yj C''J/ i
323— An t-Urramach Donnchadh B. Blàr, D.D. « ^ /«^.««Aìla
Ach 's e an samhradh a chuar sinn (53), R.C. 2, 345
(T. MS.) ; M.C. 43— Gun urrainn - - - 165
1800 Air mìos deireannach an thoghair ( 14), T. 38 ; S.O.
— Alasdair MacFhionghuin - - - . 25
1707 Air teachd o'n Spàin do sWiochd an GhaoicUiil
ghlais (72) ; Arch. Brit. 1707 ; G.B. 2, 58— An
t-Urraraach Eoin Mac GhiUe-Eoin - - - 155
1721 Alasdair a Gleanna Garadh (17) ; Adv. Lib. MS.
LXV.; E. 286; S.O.— Silis Nighean Mhic-
RaghnaiU 128
c. 1646 Alasdair mhic ò hò ; Folk-Song Jo. 257 ; M.C. 40 —
Gun urrainn 212
1689 An ainm an àigh ni mi tùs (45) ; G. 151 ; G.B. 1, 90
— lain Lom MacDhomhnaiU ... 168
1645 An cuala sibhse an tionndadh duineil (73) ; T; 49 ;
G.B. 1, 68 ; S.O.— lain Lom MacDhomhnaiU - 213
1678 An NoUaig am bu ghreadhnach fìon (3) ; E. 21—
GiUe-easbuig Dubh mac Mhic DhomhnaiU - 179
c. 1710 An uair a chailleas neach a mhaoin (32), Nic. Gael.
Prov. — Donnchadh Loudin - - - - 29
0. 1630 Beir mise leat, a Mhic Dhè (7) ; R.C. 2, 75 (Fern.
MS.)— Donnchadh MacRaoiridh - - - 236
Beir mo shoraidh le dùrachd (35) — Rob Donn • 76
The figures within parenthesis refer to the number cf the poem as described
in the section on metres.
V^r. 3o

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence