Skip to main content

‹‹‹ prev (67)

(69) next ›››

(68)
ANABLAS
Av.vBLAS, an'-a-Was, n. m, insipidity, a
bad or bitter taste, tastelessness, 10.
Anablasda, an-a-blas'-dda, a. insipid,
tasteless, of a bad taste.
Anablasdachd, an-a-blas'-ddaehg, taste
lessness, insipidity, insipidness.
Anabrais, an'-a-brash, n. m. lust, 10.
Anabuich, an-ab'-èch, a. unripe. Bible.
Anabuidh, an'-a-bè, or ech, unripe.
Anabuipheachd, an'-a-be-achg, n. f. un-
ripenses, immaturity, abortiveness. Is.
Anabuirt, àn'a-bùrt2, n. m. frenzy, 20.
Anacail, àn'-achg-èl2, v. manage, 1. de-
feud.
ANACAI^fNT, ana-kaenfs, n. f. abusive
language, reproaches, ribaldry. B.
Anacainnteach, an-a-kaent'-ach, a. a-
busive in language, reproachful.
Anacair, an'-achg-ur2, «. /. sickness,
disease.
Anacaith, an-a-kaf, v. squander, waste,
be profuse or prodigal.
Anacaitheadh, an-a-kae'-X, n. m. extra-
vagance, prodigality, waste, profusion,
squandering.
Anaoaithteach, an-a-kae'-tj'ach, a. pro-
digal.
Anaceart, an-a-kyarf, a. unjust, par-
tial.
Anaceartas, an-a-kyart'-us, n. m. injus-
tice, unfairness.
Anachaoinx, an-a-chàon'2, v. deplore.
Anacleachd, an-a-klechg', v. discontinue
the practice of.
Anacleachdaixn, an-a-klechg'-ens, n.f.
want of practice, want of custom..
Anacneasda, an-a-krèsd'-à, a. inhuman,
cruel, barbarous, horrid.
Anacneasdachd, an-a-krèsdd'-achg, n.f.
barbarity, inhumanity, cruelty.
Anacothrom, an'-a.kor-um, n. m, viol-
ence, oppression, unfairness.
\nacothromach, an-a-kor'-um-ach, a. un-
even; unjust.
Anacrach, an'-achg-rach, a. sick; un-
well.
Anacreideach, àn'-a-krarj-ach, n. m. an
unbeliever, infidel ; a. unbelieving, irre-
ligious.
Anacriosd, an'.a-kresdd, n. m. antichrist.
AKACRiosDACHn, aii'-a-krèsdd.achg, n.f.
paganism, heathenism, infidelity.
Anacriosdail, an-a-kresdd'-al, a. un-
christian, inhuman, cruel, barbarous.
Anacriosduidh, an'-a-krèsdd-è, n. m. in-
fidel, a pagan, a heathen.
Anacuibheas, an-a-kwess', n. m. immen-
sity, vastness, enormity ; a tiling incre-
dible.
Anaci'ibheasach, an-a-kwess'-ach, a. e-
uormous, desperate ; anacuibheasach
i. ANAM
aingidh, desperately wicked; used as an
adverb.
Anacvibheaseachd, an-a-kwess'-achg, n.
m. enormousness, immoderateness, terri-
bleness.
Anacuimse, an-a-kuèm'-shà, n. f vast-
ness, immensity, immoderateness, terri-
bleness.
ANAcuiMSF,Acn,an'-a-kùèm-shach, a. vast,
exaggerated, exorbitant, enormous.
Anacui.mseachd, an'-a-kùèm-shachg, n. f.
exaggeration, immenseness, vastness.
Anacuimsich, an'-a-kùèm-shèch, v. ex.
aggerate, make exorbitant.
A.NACUiMHXE, an-a-kùèv"-nà, n.f. forget-
fulness, negligence, want of memory.
Anacuimhneach, an-a-kùèv".nach, a. for-
getful, negligent, inattentive.
.\naci'IMHNich, an'-a-kùèv'-nyèch, t'. for.
get, disreraember, neglect.
Anacuram, an-a-kCir'-am, n. m. negli.
gence, carelessness, inattention.
Anacuramach, an-a-kù'-rum-ach, a. inat-
tentive, regardless, negligent.
Anagealtach, an-a-gyalt'-ach, a. fear-
less.
Anaghieusta, an-a-ghlàsf-à, a. spiritless.
A.vagiinath, an-a-ghrà, n. m. an ill habit,
bad practice, or custom.
Anagnathach, an'-a-ghrà-àch, a. bad, ir-
regular, unusual. H.
.\\-aghneitheil, an'-a-ghrè-al, a. pernici-
ous, destructive, mischievous.
Anaghradh, an'-a-ghrà-gh', n. m. doating,
love. H.
.^nachradhach, an-a-ghrà-gh"-ach, a.
loving excessively.
Anaghrixn, an-a-ghrènn', a. unkind, in-
elegant.
Anagoireasach, an-a-gaor"-as-aeh, a. very
needful, requisite; inconvenient, incom-
modious.
Anainn, an'-ènn, n.f. the eaves, or top of
a wall.
Anail, an'.ul, n.f. breath, breeze, rest;
anai' na beatha, the breath of life. B. ;
anail na gaoithe, tite breath of the wind ;
the breeze. 0. ; anail nan speur, the
breath of the shies, i. e. the breeze. O. ;
leig f -anail, rest, take your rest ; leig-
ibh ur n-anail, rest yourselves. Bible;
is blath anail na mathar, affectionate is
the breath of a mother. 12.— Gen. Ana-
lach.
Anaimsir, àn'-èm-shcr', n. f. unseasonable
storm, bad weather, tempest.
Anaimsireil, an-Èm'-shèr-al, a. imseason-
able, stormy, tempestuous.
Analaich, an'-al-èch, n. v. breathe.
An-am, an am', n. m. unseasonable time.
Anaji, iiu'-um, n. n. soul, spirit, breath.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence