Skip to main content

‹‹‹ prev (158) Page 78Page 78

(160) next ››› Page 80Page 80

(159) Page 79 -
AN T-AOSDANA MAC-’ILLEAN.
79
ORAN
DOLACHONN MOR MAC GILLEOIN
TRIATH DHITBH-AIRD.
A lachuinn dig gu’n innsinn ort,
Sgeul is binn ri aireamh,
Nis o rirm e craobh-sgaoileadh,
’S na bheil an taobh so dh’fhairge,
Tha thu. lan do dh’ fhinealtachd,
Cho ceart sa dhinnseadh seanchas,
Gur mac Iain Ghairbh da rireamh thu,
An am dol sios an garbh-chath.
A Lachuinn big gu'm faic mi tha.
Mar treigeadh hard na has mi,
Gum faic mi fo cheann bliadhn thu,
Mar glac am jiahhras drd mi,
A ghnuis sholta, ’s am heul o’n sochdrach gdire.
Do dheud gun stbir o'm binn thig glbir,
O'n faighinn pog a's fdilte.
’S e Ceannard Chlan-’llleain,
Dh’fhas flathasach le cruadal,
Sgaoil e feadh gach tighearnais,
Gu’n ghleidh thu dligheil t-uaisle,
Ach’s iomadh neach bu shugradh leis,
Crubadh arm an truailleachd,
Ach rinn thu beairt bu cliutaiche,
Air an duchas mar ba dual dhut.
A Lachuinn big gu ’m faic mi thu, fyc.
’S e na chuir mi dh’edlas ort,
Dh’ fhag an ced ma m’ shdilean,
Aig a mhiad sa fhuair mi dheth,
Gu’n leig mi ruaig an tus ort,
Dh’ aithnichinn air an fhaiche thu,
A lub nan cas-chiabh ur-ghlan,
Gu’m b’ ursann-chath air gaisgeich thu,
Na’n tigeadh creach a d’ dhuthaich.
A Lachuinn oig gu'm faici mi thu, §*c.
B’ e sid an gasan leis bu taitneach,
Picean dait’ a liibadh,
’N t-iubhar nuadh ga lagh gu chluais,
’M beatha bhuat bu shiubhlach,
Ceir a’s rdsaid dlu fo t-drdaig,
Ite an edin gu h-ur-ghlan,
Mu chul an fheidh ma’n gearr e leum,
Bhidh fhuil na leine bruite.
A Lachuinn uig y u’m faic mi thu, ^c.
Sid na h-airm a ghlacainn dut,
A dhol air sraid an fhudair :
Cuilbhair a ghleis shniamhanaich,
A bheul o’n cinnteacb cuimse,
Spantach ladair, fulangach,
’N laimh a churaidh chliutaich,
’S a ’n sgiath bu trie an taisbeanaah,
Air ghaoirdean deas nan lu-chleas.
A Lachuinn oig gu’m faic mi thu, 8[C.
Mo ghaoil a’m fear caiteanach,
A leubh a chairt’s rinn gual d’i,
Leis an eireadh na brataichean,
A’s teach o ghlaic nam fuar-bheann,
’N am dusgadh as an cadal daibh,
Gu’n d’ bhuail thu pais ma’n chluais orr’,
’S thilg thu steach an teaehdaireachd,
’S an ceart air bhachd an guaile.
A Lachuinn oig gu ’m faic mi thu, tyc.
’S iomadh bratach shuaicheanta,
’N robh smuais a’s cruas a’s cairdeas,
Eadar rutha Chuirteirnis,
Gu Dubh-airt thun a Garbh-lead,
Dh’ eireadh fir Aird-ghobhar leat,
Fir fhoghainteach neo-sgathach,
Dhearbhainn fhin gu’n geileadh dhut,
Fir ghleusta bho Bhra’-charnaig.
A Lachuinn oig gu'm faic mi thu, ^c.
Ghluaiseadh leat s na h-eileanan,
Dream nach ceil an gradh ort,
Thigeadh ort a mor-Inuis,
A bhratach ledghaunt’ laidir,
Chite sid gu follaiseach,
Fir fhoinnidh ann an Arcs,
Na fir ura nach diultadh,
Sgiurs thoirt air an namhaid.
A Lachuinn oig gu 'm fate mi thu, Qc.
Dh’ eireadh seoid o’n Mhuidhe leat,
Nach cuireadh bruthach spairn orr’,
Nan ceanna-bheairtean glana,
Nan lannan geal’s nan targaid,
Nan cuilbheirean caol acuinneach,
Aig gaisgich nan gniomh gailbheach,
A dheanadh luath a chaisleacha,
’N uair dh’ eireadh srad bho theanachair.
A Lachuinn oig gu ’m faic mi thu, S[C,
Bratach aig Clann-Ddmhnuill,
'N a’m biodh ad choir gu’m b’ fheairrde,
Dh’ fhas gu seasmhach. cruadalach,
’N uair ghluaiseadh lad uarn armadh,
Ann an gliocas firinneacn,
Cho math sa sgriobh an seanachas,
Sid an dream bha innsgineach,
Ri ’n innseadh nach robh leanabail.
A Lachuinn oig gu ’mfaic mi thu, <£c.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence