‹‹‹ prev (786)

(788) next ›››

(787)
FOREIGN AND COLONIAL POSTAGE.
15
(L Ph Sh in : in 5- 3u
Ph PhP^OhCUCU CUQhPhBh w
CO •* lO O CO 05 ■* CO Ttt CO'*'*'*
OOOOOOOOOcj oooo
CD COCO IG
oooo
CO ■* CO lO CO ■* TUCOlO'*
o o o o oo oooo
m-*'* co
oooo
coco
oo
co ■* >o 10 co co ■* co •* •<-> co^i"'*'*
ooooooooo"* oooo
CD CO CO IQ
oooo
CO ■*COOCO'* •* CD lO ■*
o ooooo oooo
lOTfOJlCO
oooo
CO CO +j c
03
ooMi
CM CM Ttl ■* CM CM CM CM CM CM CM CM CM
o ooooo OOO-S oooo
OOOO i-i h o ooooo
oooo
MrtNNHrtHHrlC; i-l iH iH i-l
1-1
ooooooooo oooo
cm cm CM
oo'o
NrtHH »< P< i-l -IHriHH dHHri i-l HHHH i-l iH i-l <0 i-l
oooo » "oooooo oooo o oooo o oo ©
■§.£ M-S «
• £ ts-«5fl:
°I^P O N N
O DJ B
Or" N . O
»<*! CO
-i-> £ O -i
•S-*
03 <S 03 -
CJ fl) flj
: cm co
:o©
: o o
ooo
N N N
O COCO
ooo
CM CMCMj- -g
^ o
oo©,2> a
N N N "2 c5
0005*
O COCM CM OO CO
CM CO CO O CO
OO 61 O
■*■*■*■* ff)-*lO^JI -*
OOOOiHOOO K O
00 00
O O OOOOO
Tjlrjl
00
OOCDOOCOI-IOCOCD
CD CO CD CD CO
CD CO CO O CD
CD
O
COCO OOO
COCO OCD
CO
OCD COO
03
oooo
COCOWCMUdwcMOCM-4
w CM CM 1-1 CO
CM CM CM CO CM
CM
CO
CM CM CO CO CO
CM CM CO CM
CM
CO CM CM CO
O
CO CO CO CO
ooomtoomiooo
OOOOCM
CO CO CO ■*
O
O
OCO-* O O
OCO -* O
CD
■*©©©
CD
oooo
WNWrtiJ-lrtONW
hcici-ici
i-l iH iH CM CM
CM
CM
CM w CM CM CM
CM i-l CM CM
W
CM CM CM CM
O
CM CM CM CM
ooo-*coocococoO
O CO COO CM
COCO COO CD
CD
O
COCO OOO
CO CD O CD
CO
OCD COO
CO
oooo
CMCMW-JCOWWO-* — 1
_( w W -H CM
1-1 r-* tH -* t-»
W
CM
iH r-l— ICM CM
—1 1-1 w 1-1
i-l
tH w w CI
O
CM CM CM (N
OOCDCOtJICDOCOOCD
COOOCDiH
OQCJNO
1-H
O
O
O03CMOO
OOl CM O
05
CM OOO
CO
OOOO
tHiiOOCMOOOtHO
OrlrlO W
OOO— 1 w
w
n
t-IOt-i WW
T-IO Wl-I
O
HWt-I^

rlHHH
OOCOCOCMCDiOCOCDCD
CD CD CO CD 1-1
O Ci O CO CD
CD
O
co en coo
CD CI CO "•£
05
COCO COO
CO
OOOO
HOO
£ »5 _, *o 10 *d
r r •■ r co .- ~ -. r rr M r 03 . ~ r .*
o 33 § -
aasH

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence