Skip to main content

‹‹‹ prev (1) Front coverFront cover

(3) next ››› Page 3Page 3

(2) Page 2 -
Two
Sruth, Di-ardaoin, 30mh An t-Samhuinn 1967
BIRTHS
MACLEOD — At Oban Maternity
Hospital on 25th November 1967,
to Donald and Ann (Jeffrey),
Berneray, Connel — a son (Gor¬
don Bruce). Both well.
MACLEOD—At the Queen Mother’s
Hospital, Glasgow, on the 22nd
November 1967, to Alastair and
Anne (nee Macdonald), 7 Glen-
finnan Drive, Kessington, Bears-
den — a daughter (Morven Jane).
Both well.
DEATHS
CAMERON—Suddenly, at 3 Inver-
goil, Lochgoilhead, on 18th Nov¬
ember 1967, Catherine Mont¬
gomery, beloved wife of Dugald
Cameron.
FRASER—At Easter Hollybush, Cul-
loden Moor, on the 24th Novem¬
ber 1967, James Fraser, beloved
husband of Mary MacLaren. In¬
terred Croy Churchyard.
MACKAY — At Craig Dunain Hos¬
pital, Inverness, on the 24th Nov¬
ember 1967, Rev. Robert John
Mackay, 8 Fairfield Road, Inver¬
ness, and formerly of Broughty
Ferry and Greenock, beloved
husband of Jean Forsyth and loved
father of Alastair, Hamish, Ronald
and Alan. Interred Tomnahurich
Cemetery.
MACKINNON — At Glencoe Hos¬
pital on 21st November 1967,
Mary Sinclair MacKinnon, daugh¬
ter of the late Rev. Neil and Mrs
MacKinnon, Acharacle, Argyll.
SEAN-FHACAL
Am fear is fliuche, rachadh e do ’n
tobair.
He who is wettest, let him go to
the well.
Text t e r
the Times
Oir thug mi eisempleir dhuibh,
chum mar a rinn mise dhuibh, gu
’n deanadh sibhse mar an ceudna.
Eoin c. 13, r. 15.
For I have given you an example,
that ye should do as I have done to
you.
John ch. 13, v. 15.
SKIRTS. Expertly tailored from your
own material. Write, phone or call
for illustrated syle brochure, self¬
measure form and price list. D. A.
Ferguson Ltd., Tailors & Clothiers,
90/94 Easter Road, Edinburgh, 7.
Estab. 1897. Tel. ABB 4055.
Wanted — Copies of the Trans¬
actions of the Gaelic Society of
Inverness — Early Volumes. Apply
Box No. 55 Sruth.
Sruth
Scotland’s
bi-lingual newspaper
published fortnightly
by
An Comunn Gaidhealach

Order from your local newsagent
or by Subscription to
The General Editor,
92 Academy Street,
Inverness.
Name .
Address
I enclose P.O./M.O./Cheque for
for quarter/half-year/one
year subscription to SRUTH.
13/- plus 6/6 p. &p.— 1 year
6/6 plus 3/3 p. &p. — 6 months
3/3 plus 1/9 p. & p. — 3 months
f'aicinn, lihuatn
BEANNTANISGLEANNTAN
“Togaidh mi mo shuilean chum
nam beann, o ’n tig chabhair.” carson a bhitheadh moit ort mu
“Is cosmhuil an duine ri ni arms nach robh lamb agad?
diohamnas: tha a Idithean mar Chan e a chosnadh a rinn thu air,
sgdile a ghabhas seachad." no air ni a bha thu faicinn tim-
Leabhar nan Salm. ^eaLl °rt- SaoH an ue butidh
fheartmhor a bhuihcheas obair
Bha mise ochd bliadhn diag naduir air an t-sluagh, no buaidh
nuair a dh’ fh&g mi an t-Eilean de sheorsa eile.
Sgitheanach an toiseach. Cha do Thogadh a’ cheisd sin iomadh
chuir mi cas air tlr mor ach aon uair. Gun cus uaill a dhianamh,
uair roimhe siud ged nach robh dh’ fhaodadh neach gabhail ris a’
Cnoideart ach mu mhile no dh£t chodhuna, ged a bhitheadh na
bhuainn air taobh thall na Linne Gaidheil math is dona coltach ri
Shleibhtich. A thaobh an eilein daoine eile, gu bheil iad eadar-
fhein cha do chuir mi eolas ach healaichte an dorgh a tharramn
• , . •. • ,, uu t ■ aire dhaome eue gan lonnsaidh,
air a chuid sin dheth a bha faisg agus gu bheil ni airS choireigin alg
air an dachaidh agus air an sgoil. breach duthcha ri dhianamh ris a
An diugh thig iad fad is farsainn sin_
choimhead air an Eilean
Sgitheanach agus air eileanan eile.
Bithidh sinn uaireannan a’ hoch-
dadh ar co-fhaireachadh riutha.
Fada an deidh dhomh ’fhagail
bha mise ag ionnsachadh bho
fheadhainn eile mu mhaise an
eilein. Ged a chualas anns a
an doigh car n&rach, airson an sgoil gu robh an Cuilthionn
droch shlde. Their iad gu trie siud agus gu robh iad iomraiteach
nach do chuir an t-uisge s a’ b’ fheudar aideachadh ris na Goill
ghaoth dragh sa bith orra. gu mu dheas nach robh e na fhasan
bheil a mhaise fhein aig dll is ai8 na h-eileanaich a bhith gan
gaillionn. Co dhiii fhuair iad a streiip a h-uile latha Air mo
leithid de shealladh air an iiite shpnsa cba rpbh direadh ri aithns
fad nan trl litithean briagh a bh’ ?9h na dh fheumadh tu airson a
ann ’s gum bu mhath a b’ fhiach bho a 9bur am mach an bruthach
e an t-saothair tighinn agus gun an deidh a bleoghann.
tig iad air ais cho luath sa gheibh ,, Chreideadh lad sin ri tide ach
iad cothrom. bba rudan annasach eil ann is
Co a rachadh nan aghaidh no bhitheadh nair ort aideachadh
a mhiichadh an smuain gu robh nacb r,obb fbl,0? aSad f'a air a bba
barail cho cliuiteach aig coigrich a , bruidhinn. S docha le
air aite do bhreith is ilraich; Ach fuireuch cho samhach sa b
urrainn dut gun cleitheadh tu cho
aineolach sa bha thu. Aon rud
dh’ fhaodadh tu dhianamh co-
dhiii, cur romhad gum faiceadh
tu na b’ urrainn dut dhe na h-
iongantasan ud air do thilleadh
dhachaidh.
Mar sin cuiridh duine eolas air
oisean fhein, agus air cearnaidhean
eile. Nuair a bhithinnsa a’
cluinntinn aig ceilidhean mu ’n
Eilean Mhuileach, An t-Eilean
Aghmhor, bhithinn ag radh rium
fhln nach b’ urrainn gun tigeadh
e faisg air an eilean air a robh
mise ecMach. Cha robh anns a’
bharail seo, shaoil learn, ach
claon-bhreith. Ach fhuair mi
cothrom air cuairt a chur air
Muile greiseag air ais agus b’
fheudar dhomh aideachadh rium
fhln agus ri muinntir eile (ni gu
dearbh a rinn mi gu toileach)
nach d’ thuirt Diighall MacPhkil
anns an bran ach an tuil fhlrinn.
Am bliadhna chuir mi ri m’
colas air na beanntan, chan ann
air na h-Alps no na Rockies, ach
air beanntan taobh siar Rois is
Chataibh. Chan abrainn gun
toireadh iad barr air a’ Chuil-
thionn; cha deanadh sin ach
mlorun a thogail eadaram fhin
agus an fheadhainn as furachaile
dhe na cairdean. Codhiu chaneil
coimeas an seo gu feum se bith.
Ma chi thu an Cuilthionn #ir
latha briagha air an rathad bho
Ostaig gu Tarscavaig tha sreith de
sguran an sin slnte mud’ choin-
neamh nach teid as do shealladh
air chabhaig. Ach air taobh siar
tir mor chan e aon sreith a chi thu
ach beinn an deidh beinne. Ag
amharc air mullaichean an Toire-
ardan saoilidh tu gu faca tu gu
lebr, ach tha gach beinn mar a
thig. Slloch, Beinn Dearg, An
Teallach. Beinn Mor Asainn, agus
moran eile, gach fear a’ toirt b&rr
air an fhear mu dheireadh.
S an t-saoghal mhor tha moran
ioghnaidhean a bu mhath le duine
fhaicinn nan gabhadh e dianamh.
ach ged nach bitheadh aig duine
faisg air ach na cruachan m6ra
allail ud, saoilidh mi gum b’
fhada mun leigeadh e leas fils
sgith dhe bhith ’g amharc orra.
Assurance On
Dounreay
Confirmation that the United
Kingdom Atomic Energy Autho¬
rity had no immediate proposal
for any significant change in em¬
ployment at Dounreay was given
by Mr William Ross, M.P., Sec¬
retary of State for Scotland, to a
joint deputation from Thurso
Town Council and Wick Town
Council at St Andrew’s House
last month. He added that the
Authority felt that something like
the present level of employment
should be maintained for several
companied by senior officials of
the Scottish Office and the
Ministry of Technology. The
deputation said they wanted re¬
assurances on employment pros¬
pects in the Wick-Thurso area so
they could plan with confidence
in their housing and other pro¬
grammes. They hoped the techno¬
logical achievements of the past
12 years at Dounreay would be
followed up with a continuing
full-scale programme of research
and development work.
Mr Rollo, vice-chairman of the
H.I.D.B., outlined practical sup¬
port already given to the area by
the Board and expressed concern
about the need for its further eco¬
nomic development.
The Secretary of State, in reply,
repeated the Atomic Energy
Authority’s recent assurance that
there was no immediate proposal
for any significant change in em¬
ployment at Dounreay. He said
he too wanted to see full use of
Doumeay on research and devel¬
opment work and reminded the
deputation that it was the present
Government that had decided to
locate the prototype fast reactor
at Dounreay in a decision an¬
nounced last year.
Mr Ross assured the deputation
that he would be discussing the
points made about Dounreay with
Mr Anthcny Wedgewood Benn,
Minister of Technology. He ad¬
vised them that thev should
not rely entirley on Dounreay
and emphasised that the Govern¬
ment were backing the current
H.I.D.B. study of the area. In¬
dustry moving in would benefit
from the full range of assistance
available to development areas.
Facal eile mu ’n Mhdd
Leugh mi litir Sheonaidh Ailig
Mhic a’ Phearsain le mor aire
agus tha mi tuigsinn gun d’ rinn
mi mearachdan. Theagamh gum
faodadh fios a bhith agam o na
ciitd chuairtean co a dheasaich na
ceisdean airson na cuairt mu
dheireadh. Theagamh gum bu
chbir dhomh innse de na ceisdean
chuirinn nan fiite. Tha mi
debnach cuideachd, mar a tha
Seonaidh Ailig a’ moladh,
“bigridh” a r&dh ris na sgoileirean
an kite “clann.”
Ach ma tha e a’ ciallachadh le
le “glamhadh na laimhe a tha
gam beathachadh” gur e am
B.B.C. a tha a’ “beathachadh” A’
Chomuinn, cha teid mi leis a sin.
S ann a tha e a rathad eile, mar
a tha mise ga fhaicinn.
Agus their mi a rithisd nach do
chord na ceisdean rium. Saoilfdh
mi gu bheil sin soirbh a thuigsinn
agus gur fhiach e a rkdh. Cha
chum maoidheadh mu chion bidh
mise o a rkdh, ged nach cluinntear
comhart bho dhuine ach mi fhln.
Gaelic Society’s
Mew Chief
FORMER ACADEMY
PUPIL ELECTED
Reverend William Matheson,
xM.A., Lecturer in Celtic Lan¬
guages at Edinburgh Univer¬
sity is to succeed Mr Alasdair
R. Mackenzie, M P. for Ross
and Cromany, as Chief of the
Gaelic Society of Inverness.
Born at Sollas, North Uist,
57 years ago, Mr Matheson was
educated at Dunskellar Public
School from 1915 to 1923, at
Edinburgh Boroughmuir School
from 1923 to 1926; and at In¬
verness Royal ‘Academy from
1926 to 1929, being awarded
the Barron prize for history in
his final year at the Academy.
He graduated M.A. i'Hons.), at
Edinburgh University in 1933.
Taking up the ministry he
studied at New College, Edin¬
burgh, from 1938 to 1941, and
was licensed by the Presbytery
of Edinburgh. He was appoin¬
ted locum-tenens at Urray and
Kilchrist, Muir of Ord, in 1941,
and ordained and inducted at
Dingwall in 1943, and took
over the charge of Tobermory
in 1945, demitting office there
on appointment as Lecturer in
Celtic at Edinburgh University.
Among his publications are
‘‘ The Songs of John MacCod-
rum ” for the Gaelic Texts
Society in 1938. One of his
special interests is genealogy.
Sud an Ataircachd Ard a’
Dhomhnaill
BEN
CAR SALES
ROOTES DEALERS
LOCHY BRIDGE
FORT WILLIAM
Tel. Fort William 25 3 9
Hillman Hunter
Hillman Minx
Hillman Imp
Immediate Delivery
Choice of Colours
1967 Singer Vogue, £1,000 new,
a bargain at £850.
1966 Austin Sprite, lovely car,
as new.
1966 Volkswagen 1300, 14,000
miles. Excellent condition
1965 Austin Pick-up
1964 Austin A60 Van
1961 Volkswagen
On the spot H.P. and Insurance
Self Drive Hire Private Hire
Open daily 9 a.m. to 10 p.m.
Saturday to 6 p.m.
Sunday 11 a.m. to 5 p.m.
Rootes Service and Stores Dept.
A. & D. Macdonald
Wholesale and Retail Butchers
ROYBRIDGE
Tel. Spean Bridge 240
Whole Sheep 2/5 per lb.
(Approx, weight 40 to 50 lbs).
Half Sheep 2/6 „ „
Rump of Beef 4/- „ „
Shoulder of Beef ... 2/6 „ „
Pork 3/6 „ „
Lambs 3/- „ ,.
Free Delivery Lochaber Area
Morar Motors Ltd.
MORAR
A.A. BREAKDOWN SERVICE
R.A.C. GET YOU HOME SERVICE
Covering :
North Morar South Morar
Arisaig Moidart Sunart
Ardnamurchan
Ring Roy Stewart for SERVICE at
Mallaig 118 Mallaig 165
(Day) (Night)
Ben Service
Station
(A. A. MacIntyre)
LOCHY BRIDGE
FORT WILLIAM
Tel. 2539
TYRES and REMOULDS
ALL MAKES FITTED
15% off
MY DEAR : I sent my old fur coat
to Fergusons and got a most mar¬
vellous renovation. You simply
wouldn’t know it from a new one,
and the price was really moderate.
I am certainly going back to them.
Why not take her advice? D. A.
Ferguson Ltd.. 90/94 Easter Road,
Edinburgh, 7. Tel. ABB 4055. Estab.
1897.