Skip to main content

‹‹‹ prev (6)

(8) next ›››

(7)
Sruth, Di-ardaoin, 26 latha.de'n Og-mhios 1969
Seven
GAIDHLIG
7. Tha e a’ an t-sneachda.
8. Tha na sgithearan a’ air nam beann.
9. Thainig na sgithearan as gach de 'n
10. Tha na sgithearan a’ feuma do luchd nan .
FACLAN
side, weather
droch shide, bad weather
an t-adhar, the sky,' the air
a’ coiseachd, walking
cot-uisge, (a) raincoat
sgaileid, (an) umbrella
dionach, watertight
fliuch, wet
mus ruig e, before he reaches
oifis, an office
garaids, (a) garage
airson a chur air doigh, to have it repaired
feumaidh Alasdair coiseachd, Alasdair must walk
gu obair, to his work
latha briagha, .(a) fine day
glan, clear
a’ ghrian* the sun
a’ dearrsadh, shining
blath, warm
a’ chlann, the children
a’ snamh, swimming
anns a’ mhuir, in the sea
an t-uisge, the water
teas na greine, the heat of the sun
spaid, (a) spade
peile, (a) pail, (a) bucket
a’ deanamh caisteil, making a castle
anns a’ ghainmhich, in the sand
a’ ghainmheach, the sand
min, smooth
gaoth, (a) wind
neoil, clouds (neul, (a) cloud)
cha tainig an t-uisge. the rain has not started
dh’ fhalbhj went away
ceap Chaluim. Calum’s cap
’nan ruith, running (lit. in their running)
a’ feuchainn ri breith, trying to catch
gaoth tuath, north wind
gle fhuar, very cold
a’ tighinn, coming
bho chriochan fuara a’ Phola Tuath, from the cold regions of the
North Pole
fras, (a) shower
frasan, showers
ag iasgach, fishing
abhainn, (a) river
cot-iasgaich, (a) fishing coat
botainnean m6ra, big boots (coming above the knee)
le slait, with a rod (slat, (a) rod)
frasach, showery
tha turadh ann, it has faired up
an raoir, last night
trom, heavy
tha an t-uisge air stad, the rain has stopped
sguraig, (a) rain-cloud
sguraigean, rain-clouds
latha math airson iasgaich, a good day for fishing
tha Uilleam an dochas. William hopes
gu faigh e, that he will get
breae, (a) trout
mus teid e, before he goes (will go)
air a shuipeir, for his supper
sglthear. (a) skier
reodhadh, frost
beanntan na Gaidhealtachd, Highland bens
ceudan sgithearan, hundreds of skiers
a’ sgitheadh, ski-ing
cliathaichean nam beann, the mountain sides
sgithean, skis
astar mor, great speed
o mhullach na beinne, from the top of the mountain
feumaidh na sgithearan, the skiers require (need)
aodach araidh, special clothing
airson am fuachd agus a’ ghaoth a chumail a mach, to keep out the
cold and wind
ceap-sgithidh, (a) ski-cap
ceapan-sgithidh air an cinn, ski-caps an their heads
bata ris an canar bascaid, a stick called a basket
a’ deanamh deagh fheum dhe, making good use of
ga phutadh, pushing (propelling) him
ga stiuireadh, guiding him
ga cho-chothromachadh fhein, balancing himself
am bru dhearg, the robin
a’ fuireach, staying
fad na bliadhna, the whole year
gaillionn, (a) storm, (a) snowstorm
moran dhe na h-edin, many of the birds
a’ teicheadh, fleeing
gu duthchannan c6ine, to foreign lands
far am faigh iad, where they will get
blaths na gr6ine, the warmth of the sun
teas, heat
cruaidh, hardy, hard
teicheadh, flight
gle mheasail, very fond
cairtean Nollaige, Christmas cards
chon an doruis, to the door
airson smurach arain, for crumbs
am meadhon an t-sneachda, in the midst of the snow
a’ cruinneachadh, gathering
dealanaich, lightning
tairneannaich, thunder
aile, air
a’ co-dhluthachadh, condensing
talamh, earth, land
(Continued at foot of next column)
Gaelic Lesson
DECLENSIONS
Gaelic nouns may be conveniently grouped, according to the forma¬
tion of their Genitive Singular as follows:—
1. Mostly masculine nouns inserting i;
e.g. cat, fiadh, each, saor, damh.
2. Feminine nouns adding -e :
e.g., craobh, fras, uinneag, slat, tunnag. '
3. Masculine nouns and feminine nouns adding -a:
e.g. cath, plob, duthaich, druim.
4. Mostly feminine nouns adding -ach ;
e.g. cathair, machair, litir, iuchair.
5. Nouns of Relationship, usually dropping i ;
e.g. athair, mathair, piuthar, brathair.
6. Indeclinable nouns (Genitive same as Nominative);
e.g. aite, baile, teine, bata, balla, iasgair.
7. Irregular Nouns;
e.g., bean, bo, caora, cu, sgian.
A useful exercise would be to give the Nominative and Genitive
Cases, Singular and Plural, of all the above nouns, each with the
Definite Article, <
’ bhean
a’ bho
a, chaora
a mnatha
a ba
a caorach
na mnathan
na caoraich
na caoirich
na coin
na sgeanan
t ban
1 bo
Leughadh
Doideag an Gucag Uibhe
Bha bata turus a’ dol a mach a Loch Suaineart agus chunnaic fear
de na bha air bord gucag uibhe agus luchag innte pios beag air an
fhuaradh. Agus, air dha tuigsinn an cunnart a bha ann dhaibh dragh
sam bith a chur oirre ghrad dh’ innis e do fhear na stiuire mar a bha
agus dh’ iarr e air cumail air falbh. Ach bha fear na stiuire cho fad
’na bharail fhein is cho earbsach as an deagh bhata a bha fo a chasan
is gun do fhreagair e, “Ge be air a bheil eagal, teicheadh e.” Ach, a
mhic-a-chridhe, an uair a chunnaic an te a bha anns a’ ghucaig gu
robh am bata a’ teannadh ro-dhluth dhi, thubhairt i aird a claiginn,
“A Dhonnchaidh Mhoir a’ Bhreunain, seachainn mo smath.”
Cha do leig Donnchadh air gun cuala e i ach ghabh e seachad agus
cha mhor nach do luchd-aicheadh a’ ghucag leis an stuaigh a bha a’
briseadh o ghualainn a’ bhata. Thoisich an te a bha anns a’ ghucaig air
guidhe, agus seo na bheil air chuimhne de na thubhairt i:
A Dhonnchaidh, ge mor do bhosd,
Gheibh thu aobhar broin gun dail ;
Nuair thig gaoth a ifrinn fhuair,
Och mo thruaigh na tha air sail ;
Dh’ fhagas iomadh te fo sprochd.
Cha tug Donnchadh a bheag de chreideas do ’n bhagradh seo aig
an am, ach cha robh e fada gus an do thuig e gu robh cho math dha
aghaidh a thoirt air a’ chaladh a b’ fhaisge dha. Dhubh an iarmailt,
sheid a’ ghaoth, bheuc an cuan, agus bha Donnchadh agus a ghillean
tapaidh ’nan cruaidh chabhaig a’ beagadh air an aodach agus a’ feuchainn
mar a b’ fhearr a b’ urrainn daibh ri caladh a thoirt a mach. A dh’
aindeoin na rinn iad chaidh an cur air cladach far an deachaidh am
bata ’na connalaich ach fhuair iad fh£in sabhailte as air 6iginn. Tha
e air aithris gun deach call mor a dheanamh air muir agus air tir an
oidhche ud. Co a bha anns a’ ghucaig, ma ta, ach te de na doideagan
Muileach is i a’ dol a dh’ amharc a cairdean do ’n Eilean Sgitheanach
no do Leodhasl
Oran
An Fhaidhir Mhuileach
(Sung by Calum Cameron on thistle Record RWEP 652)
Far am bi na faidhrichean is ann a bhios na piobairean;
Far am bi na piobairean is ann a bhios na dannsairean;
Far am bi na dannsairean is ann a bhios na caileagan :
Far am bi na caileagn is ann bhios na buaireasan.
Ho, ’illean, togaibh fonn air fadihir ait th’ air m’ aire-sa,
Cuid agaibh ris an 6I is cuid ri mire ’s aighearachd;
B6 bhainne cheannaich mi is truagh gun tug mi dhachaidh i,
Pog mhilis thug mi dhi is chuir mi rop air Mairi.
Faidhrichean is piobairean is dannsairean is caileagan
Is bo bhainn’ aig mac a’ ghobhainn ’s Mairi Anna Guide rium;
Faidrichean, piobairean, dannsairean, caileagan,
’S caileagan, dannsairean, piobairean, faidhrichean;
Bo ! bo ! mo dhuine mar dh’ eirich dha —
B’ e sud a rinn mo bhuaireadh-sa.
Far am bi na faidhrichean etc.
Seall oirre ’s i ’na cadal; bha mo cheann ’na thuainealaich;
Bo bhainne ’na mo leabaidh ’s anns a’ bhuaile Miiri.
Tra h eirigh nuair a dhuisg mi b’ eagalach mo bhruadaran;
Trath noin a dh’ eirich mi bu neonach learn na chunnaic mi.
Faidhrichean is piobairean, etc.
Stoirm, .(a) storm
stoirmean, storms
deigh, ice
loineag, (a) flake, (a) snowflake
loineaghan, flakes, snowflakes
nuair a thachras seo, when this happens
canaidh sinn, we (shall) say
a’ cur an t-sneachda, snowing
diithaich, country
cearn, part, region
monadh, (a) moor
monaidhean, moors
a h-uile deireadh seachdain, every week-end
luchd nan tighean-osda, hoteliers
a’ Ghaidhealtachd, the Highlands
dhiubh seoj of these
a dh’ ionnsaidh, to, towards
cuin a chanas sinn, when shall we say?
coltas, appearance
ruigeas, will reach
a’ deanamh feuma, helps, does good
NORWAY
Infrastructure
Money from the budget
provides grants for roads,
harbours, airfields, electricity,
education, etc., and modern
industry expects this type of
investment to have priority.
The communes provide
finance for investment for in¬
creasing industrial activity in
less developed areas, for
local roads and schools,
water supplies, sewage, health
services and social and cu1-
tural institutions. They clear
building sites for housing and
factories, improve harbours,
build access roads to fac¬
tories, and the like. The
amount of work they can do
is limited by their financial
resources but they can ob¬
tain loans for projects from
Norway’s Communal Bank
and they can issue bonds for
the purchase of industrial
sites. Urgent projects which
the commune or the county
cannot be expected to under¬
take, but which will provide
improved industrial prospects
will be assisted by the
Minister of Local Govern¬
ment as will the development
of recreation areas in moun¬
tain forest or coastal districts
and the purchase of land for
public use. Assistance to
cover expenditure on wages
by communes, and counties,
on development work may
also be given by the Ministry
if the work is undertaken at
a time when seasonal unem¬
ployment is high. Basic in¬
vestments, leading to the es¬
tablishment of business or
industry are given priority.
Up to 70 per cent, of special
investments in infrastructure
can be reclaimed if this leads
to new permanent jobs or is
part of the planned develop¬
ment of under-developed
comrpunes. Roads, water sup¬
plies, sewage, harbours, etc.,
which will attract new in¬
dustry will qualify. Annual
grants have also been made
from the roads budget to pro¬
vide employment on main
roads during winter and a
special supplement is in¬
cluded in the budget pxg-
posals in parliament.
llnemployment
Unemployment has been
very low in the last 20 years
but to relieve it — Mobility
of labour is being encouraged,
i.e. transfer from declining
to expanding industries to
stimulate economic growth.
Education and training facili¬
ties, advisory and information
services are provided and
grants are made to those
changing jobs to help over¬
come any initial reluctance
to change.
Hydro Electric Power
Supplies
At the end of the war
640,000, or 20 per cent, of
the population had no elec¬
tricity. In 1965 only 700
families, (2,100) have no
supply and these are in re¬
mote and isolated places.
Grants are made from the
Budget for the connection of
all houses.
(to be continued)

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence