Skip to main content

‹‹‹ prev (1)

(3) next ›››

(2)
Sruth, Di-ardaoin, 26 latha de’n Og-mhios 1969
fruth
Di-afdaoin, 26 latha de’n Og-mhios
Thursday, 26th June 1969
Seann Amaideachd Na H-Eas-
Aontachd Gar Milleadh Mar As
Abhaist
Chan eil cuimhne agam co a thuirt nach e a bheatha
fhein a chaomhnadh am miann as laidire a tha anns an
duine ach miann cur as dha na naimhdean aige. Cha
shaoileadh neach a choimheadadh air ruintean an da bhuid-
hinn gum bu choir dha na Naiseantaich agus na Libear-
ailich a bhith ’nan naimhdean poiliticeach ach, a reir col-
tais, is ann mar sin a tha na ceannardan aca a’coimhead
air a’ cheile agus, ma tha, tha am miann a dh’ainmicheadh
roimhe ri fhaicinn ag oibreachadh ann am buidhnean poiliti¬
ceach cuideachd.
Tha sinn a’faicinn na Libearailich agus na Naisean¬
taich an amhaichean a cheile ann an aiteachan far a bheil e
soilleir dha’n fhear as lugha tuigse gur e an aon toradh a
thig as a’ chomh-stri seo gur e buill-parlamaid Toraidh a
bhitheas a’riochdachadh nan aiteachan sin an deidh an
taghaidh naiseanta.
Thuirt fear as aithne dhomh rium an latha roimhe —
fear a chuir -— seachad bliadhnaichean a’ beachdachadh
air nithean poiliticeach — ma mhaireas a’ chomh-stri seo
eadar na Naiseantaich agus na Libearailich nach bi air
fhagail ann an Alba ach aon bhall-parlamaid Libearaileacn,
Jo Grimond, a’ riochdachadh Arcaibh is Sealtainn, agus
gum bi nas lugha na sia ball-parlamaid aig na Naiseantaich.
Chan urrainn nach eil gairdeachas an drasda ann an
campa nan Toraidh. Tha fhios againn gu bheil airgead
gu leor aca-san agus aig na Soisealaich cuideachd airson
iad fhein a chur fa chomhair an t-sluaigh mar luchd-riagh-
laidh freagarrach agus gu bheil feadhainn a tha ri obair
sanasan reic aca ris an obair seo air an sgath. A nis tha
an da bhuidhinn aig a bheil as lugha airgid ach an aon
fheadhainn aig a bheil suim do dh’Alba, a dh’aindeoin an
cuid mhearachdan, a’ deanamh gnothaichean nas fhasa buil-
each dhaibh le bhith sabaid a cheile.
Nach trie a thachair a leithid roimhe ann an each-
draidh na Gaidhealtachd ’s na h-Alba agus bha agus tha
a’bhuil air.
Finis
While the Government maintained its intention to
implement the contents of its White Paper ‘ In Place of
Strife,’ there was a hope that at long last this country
would see the opening of a new chapter which would spell
economic recovery. Alas, the Government have backed
down on this important issue. Parliament, once a powerful
friend of democracy and the people of Britain, is now
virtually a foe and a terrible threat to our freedom. That
a Government can be made to dance the tune of the Trade
Unions is something which must make the mind of any
thinking person most uneasy in the consequences of last
week’s back-down.
There should be no doubt about the power of the
Trade Unions today. It is remote, impersonal, arbitrary
and authoritarian — despite the existence of all the
formal democratic machinery which should ensure that the
individual member shapes the organisation to which he
belongs.
Other countries have found that where industrial re¬
lations exist against a background of legislation, the degree
of employer/employee strife is on a reduced level. In one
year recently Norway became worried that some 400,000
man-hours were lost through strike action. Britain loses
five times that amount in one week — of every year.
It is, of course, the country which suffers. And more,
it is the individual who suffers. He has to work harder
for the benefit of being worse off. The Government are
forced to introduce official ‘ money-milking ’ frauds to get
itself out of the red: and at the same time uses the money
obtained to subsidise some of its most outrageous schemes,
largely associated with nationalisation or ‘ social security.’
Any government duly elected by a democratic process
takes office in the belief that it acts as a shield against
tyranny and oppression, against arbitrary decision-making,
and all acts which attenuate the fullness of life and living.
But politics is now a profession, where the interests of
that profession are placed in a position of priority over
the will of the people. Where are the voices of the people,
as expressed through their elected agents in Westminster ?
Who has cried out for a sane approach towards the better¬
ment of industrial relations ? And cried out from the
viewpoint of the individual worker ?
In place of strife there can only be further chaos. We
have the sorry picture of our government degraded because
the ideals for which it once stood and fought so stead¬
fastly have been well and truly thrown out of the window.
FAICINN BHUAM
Bha mi an duil gu robh an
litreachadh an Sruth a’ dol gu bhith air a chunntas mar
am feabhas gus am faca mi eilean air leth.
“ Mod Eilean ” os cionn mo
chuid fhin, an aite “Mod Cumaidh na h-eileannan
Eilein ” a sgriobh mi an lit- ruinn, ach bu mhath learn
richean mora cho ciiramach. beagan a radh mu dhithis eil-
B’e “ Mod Eilein ” a chleachd
Comhairle Phortrigh. Thoisi-
chinn-sa, ma b’fhior, na b’
iriseile le “Mod nan Eilean.”
Cha toigh le duine na cleasan
teoma aige fhein a bhith air
am milleadh le clothair no
neach eile.
Tha mi ’tuigsinn nacheil
duine le Gaidhhg aig a’ phai-
pear-naidheachd a tha a’
deasachadh Sruth. Tha sin
na dhuilgheadas, gu h-araidh
ma tha droch lamh-sgriob-
hainn ri leughadh, mar as trie
a thachras. Feumaidh an
clothair aire a thoirt de gach
litir mar a thig. Gunn teag-
amh gheibh e eolas air cu-
madh nam facal ri uine, ge
b’oil leis, mar gum bitheadh.
Tha moran gun Ghaidhlig
a’ deanamh a' cheart rud, ga
dheanamh gu math cuid¬
eachd, agus gle thric an cab-
haig. Nuair a ghabh mi “ An
Gaidheal ” nach maireann os
laimh chuir mi ceist ri Mgr.
Learmonth an Sruighlea co
a bha a’ satadh a’ chid dha.
“ Uisd, na can guth,” thuirt
e an cagair. S iomadh sgrio-
bhadh Gaidhlig a rinneadh
gu gleusda anns an oifis aige-
san agus tha iad ris fhathast.
Nuair a tha gealladh againn
air sgriobhadh an Gaidhlig
gu ire nach fhacas thuige seo,
bu mhath gun gabhadh Gaid-
heil oga obair clothaidh os
laimh. Tha fhios aig na h-
uile air an obair ionmholta a
tha paipear Steomabhaigh a’
deanamh, ach tha feum air
an sgil seo anns a h-uile baile
Albannach as a bheil leab-
raichean is paipearan a’ tig-
hinn.
INTERNATIONAL FOLK
MUSIC CONFERENCE
Tha cruinneachadh gu bhith
air a chumail an Dun-Eideann
o’n t-siathamh la de ’n Lun-
asdal chon an treas la deug,
fo iuil an International Folk
Music Council. Bidh oraid-
ean, cuirmean, ceilidhean agus
dealbhannan ann, agus clair
lira agus sean air an toirt am
follais. Bithear a’ toirt sgriob
gu caisteal Bhlar Athaill air-
son latha. A thuilleadh air a
seo, bidh Oil-thaigh Dhun-
Eideann aon fheasgar, agus
urracha mora a’ bhaile feasgar
eile, a’ cur failte air a’ chuid-
eachd.
’S i Sgoil Eolais na h-Alba
a th’ ann an dreuchd fear-an
taighe agus bidh iomradh air
ceol Gaidhealach’s ceol a tir-
mor am measg na bhios ma
dhuthchannan cein, eadar
Japan agus an Eadailt. Tha
aite-fuirich air a chur air leth
ann an tallachan-comhnuidh
an oil-thaigh’. Ma tha duine
airson tuilleadh fhaighinn a
mach m’an seo, sgriobhadh e
go.
Secretary (I.F.M.C.)
School of Scottish Studies
27 George Square
Edinburgh, 9.
Tha na h-eileanan an iar
air an cuartachadh le eilea-
nan eile, beag is mor. Tha e
'na cheist uaireannan de cho
mor sa dh’ fheumas eilean a
bhith mum faod e seasamh
air a bhonn fhein, mar gum
bitheadh, gun e bhith air iar-
raidh air na h-eileanaich a
bhith air an ainmeachadh air
phriomh eilean mhor as
fhaisge. Aig Mod Phortrigh
chuala mi aon dhe na brit-
heamhnan, am bard Somh-
airle Mac Illeathain, ag radh
gum b’ann do Eilean Rath-
arsaidh a bhuineadh e fhein.
Chuir seo na mo chuimhne
fear a bha a’ cumail am mach
gu laidir nach b’e Sgiathan-
aich a bha anns na Leathan-
aich seo, ach Ratharsaraich.
Cha b’ urrainn do na Sgiath-
anaich, mor s ga robh iad
asda, an teaghlaeh seo air-
eamh ’nam measg fhein. Cha
sheasadh an argumaid agam-
sa nach b’e, mar sin, Leod-
hasaich a bha ann am muinn-
tir Bhearnaraidh (far a bheil,
codhiu, cabhsair a nise) no
Hearaich ann am muinntir
Sgalpaidh. Ag eisdeachd ri
Somhairle, thuig mi gu bheil
Ratharsaidh direach mor gu
leor, agus fada gu leor air
falbh bho a nabaidh as motha
by our Eire Correspondent
FOUR NEW INDUSTRIES
Four new American-owned
factories are to be set up at
Tralee, Limerick, Newbridge
and Shannon. There is also to
be a major expansion at the
Standard Pressed Steel factory
at Shannon. The total number
of new jobs will be 500.
The Wells-Lamont Corpora¬
tion of Chicago, the world’s
largest glove manufacturers,
will start a factory at Tralee,
employing 200 and exporting
all their products.
Fulflex Inc., of Bristol,
Rhode Island, will make elastic
thread and tape at the new in¬
dustrial estate in Limerick. The
factory will give employment to
50 and all its products will be
exported.
Consolidated Engravers’ Cor¬
poration of Charlotte, North
Carolina, will manufacture
rotary screens for the textile
printing industry, at Newbridge,
and will employ another 50.
Bijur Lubricating Corpora¬
tion of Rochelle Park, New Jer¬
sey, will produce pumps and
fittings for centralised lubricat¬
ing systems at Shannon. Initial
employment will be for 50 and
practically all goods will be
exported.
The S.P.S. extension at
Shannon will give work to
another 150 bringing the total
work force up to 780. Mr
Thomas Hallowell, Junior,
chairman and president, has
been invited to consider the
possibility of setting up another
plant in Ireland.
eanach, Sgiathanaich cuid¬
eachd, Calum Peutan agus a
bhean, a tha air a bhith leth-
cheud bliadhna posda. Bha
Calum corr is ftenead bliadh¬
na ’na ionmhasair aig Com-
unn Sgiathanach Ghlaschu,
agus rinn iad moran obrach
le cheile air sailleamh mhdd-
an is gach oidhirp anns am
bi Gaidheil Ghlaschu an sas.
Tha iad a mise a’ fuireach
ann an Sruighlea, faisg air am
mac, aig a bheil raon farsainn
fa a churam mar lighiche.
Feasgar Dihaoine seo chaidh
bha Mgr. Peutan is a cheile
air aoidheachd aig A’ Chom-
unn Sgiathanach ann an Ait-
reabh nan Gaidheal. Fhuair
iad tiodhlacan air an aite
araidh a choisinn iad dhaibh
fhein am measg Gaidheil a’
bhaile. Chuir mise rannan ri
cheile airson na cuirme, agus
bu mhath learn codhimadh
leotha :
Rannan do Chalum is Frangag
air dhaibh a bhith
leth-cheud bliadhna posda
O
s fheudar
gun do sheall
Am Freasdal oirbh
le baidh, a Chaluim,
an latha rathail ud
astar leth-cheud bliadhna^
bhuainn,
thu fhein is Frangag ri do
thaobh.
Is
chunnaic
Peutanaich
an Aodainn Bhain
cruinn an cairdeas dluth
is Caimbeulaich Ghleanndail,
beannachd bainnse soillear
dhaibh;
da theaghlaoh ann an daimh
as ur.
Ni
motha
dh’ fhiosraicheadh
leo mealladh duil
re nam bliadhnachan
Comhla rinn sibh seirbhis
do chairdean is do chomuinn;
bha Sgiathanaich ’nur comain
riamh.
Gu
h-araidh
taitneach leinn
mar a fhuair sibh
beannachd dilseachd mic
is oghaichean da reir.
Durachd dhion gach neach
gun seall
Am Freasdal oirbh mar sin
gu ceann
—eC_,
Your Travel Requirements —
NESS
travel...
Arrange your Air, Land, Sea travel,
fix you up with complete Holidays.
Decide when and
/V1A where and we can
^ i|i do the rest —
VTV 78 CHURCH ST
■A.1' INVERNESS
Affiliated Member Tel 34777 & 34888

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence