Skip to main content

(2) next ›››

(1)
I'i'l
BI-LINGUAL NEWSPAPER OF CURRENT EVENTS IN THE HIGHLANDS AND THE ISLANDS AND IN SCOTLAND
DI-ARDAOIN, 18mh LATHA DE’N T-^ULTUIN. 1969. THURSDAY, 18th SEPTEMBER, 1969. No. 65. 6d
Leanaibh
gu dluth
ri cliu bhur
sinnsir
Follow in the footsteps of your forebears
NATIONAL SAVINGS
National Savings Certificates *
Post Office Savings Bank
Trustee Savings Banks
Lighthouse at Amish, at Entrance to Stornoway Harbour
An Eaglais Steidhte 1$
Fein-Riaghladh
Aig toiseach na seachdhui-
nneach chuir Comhairle na
h-Eaglais 'sna Duthcha Eag¬
lais na h-Alba mu choinneamh
na Coimisean Rioghail gu
miannaicheadh iad seorsa de
fhein-riaghladh an Alba. Tha
iad de’n bheachd gun soir-
bhicbeadh le adhartas na
duthcha ’s le cumhnach nan
nithean sin a tha ga cuir
air leth mar dhuthaich nam
biodh an riaghaltas steid-
hichte an Alba ach i bhith
fhathast ceangailte stigh ri
Breatuin.
Tha an Eaglais Steidhte
an deidh a bhith beachda-
chadh air buaidh fein-riagh-
ladh bho 1946.
S iongantach mura h-eil
beachdan a’ tighinn am follais
’san aithisg a tha mu choin¬
neamh a’ Choimisean nach
gabhadh a h-uile duine riutha
mar, “the same economic
forces which have moved the
United Kingdom towards
Europe inevitably bind the
economy of Scotland to that
of England.”
Dh’fhagadh a leithid sin de
chairdeas sgoltaidhean gu
math farsuinn an sud ’san
seo; is co ghabhas air radh
gu bheil leigheas orra?
Tha a Chomhairle ag gab-
hail ri gu bheil leasachadh
’ga dheanamh a thaobh oib-
richean ura mu choinneamh
call am measg seann oibri-
chean, a thaobh an aireamh a
tha ’nan tamh, agus ag oid-
hirpeachadh air stad a chur
air sruth nan eilthireach.
Bha a’ Chomhairle de'n
bheachd an 1968 gu robh an
gnothuch gealltanach airson
am ri teachd agus cha robh
a’ chomhairle n’an Eaglais
am miannachadh dragh a
chuir air adhartas a bha
gabhail ait.
Cha robh an eaglais idir ’na
tamh air a’ phuing roimh an
seo. An 1948, 1949, 1950 ’san
1951 thug iad am follais am
beachdan a thaobh feumala-
chd an t-sluaigh air tomhais
de fhein-riaghladh chan ann
a mhain a thaobh an cor
saoghalt’ ach ’s docha gu
sonraichte ann am modh
spioradail. “The value of
self-government must be psy¬
chological and cultural, even
spiritual, no less than
economic.”
Ma ghabhas neach ri na
briathran sin a thaobh fein-
riaghladh agus 'gu dear bn is
gliocas iad, feumar gabhail
riutha mar dhiteadh air an
riaghaltas bho bheil sinn an
ceart-uair.
UILE-BHEIST GUN FHOIS
Chan fhoghnadh an obair
chudthromach a rinneadh le
Bureau Rannsachaidh Loch
Nis le cuid agus tha nise
I.T.N. air sgioba a chur gan
cuideachadh air lorg a
bheathaich bhochd.
Ma’s ann gam fireanna-
chadh fhein a thaobh na
seilge a bha iad ag gabhail
orra bha I.T.N. thug iad
deagh oidhirp an oidhche
roimhe nuair a cheasnaich
iad fear-lagha agus Inspect-
air Polais a Inbhir-Nis air a
Telebhisean Grampian mhion-
naich gu faca iad Uile-
bheist Loch Nis.
OIDHIRP AIR ROINN A’
BHUIRD A LEUDACHADH
Tha comhairlean siorra-
chdan an ear-thuath a dean-
amh oidhirp air criochan
roinn Bord Leasachaidh na
Gaidhealtachd a leudachadh
gu pairt de shiorrachdan,
Mhoraibh, Bhanbh is Obair-
dheadhain a thoirt a steach.
Bhrosnuich comairle Baile
nan Granndah na comhairlean
eile feuch an cuireadh iad
an gnothuch mu choinneamh
Runaire na Staite ach cha
chaithrich iad an ceart uair
gun cluinnear beachd sior-
rachd Pheairt air a’ chuis.
Tha Baile nan Granndach
tri mlie mach air croich
roinn a’ Bhuird agus chan
eil iad mar sin a’ dleasadh
cuideachadh airgid ’sam bith.
Air a’ laimh eile tha An
Agaidh Mhor 's Drochaid
Charr a tha an urra ri turus-
aich cuideachd a’ faighinn
moran airgid bho’n Bhord.
Ged is ann air cleasan-geam-
hraidh as motha tha gach
comhairle a’ bualadh airson
furtachd bho’n Bhord tha
dochas am Baile nan Grann¬
dach gun talaidheadh am
Bord tionnsgnaidhean ura
dhan chiomhearsnaich.
Tha feum mhor gu h-
araidh air obair airson fir
agus ged tha muillin-fhighe
a’ toiseachadh a dh’aithghearr
’siad boirionnaich ’sa chuid-
mhor a bhios ag obair innte.
Aiseag Steornabhaigh
Tha Mgr. Calum Macmh-
aiolein Ball-parlamaid nan
Eileanan an lar air litir a
chuir gu Runaire na Staite
mu dheidhinn aiseag eadar
Steornabhagh is Tir-mdr.
Ged is iomadh latha bho
thoisich gearain am measg
muinntir Leodhais air cho
fad air ais ’sa tha cuisean dha
'n taobh as aonais aiseag
luath a ghabhas caraichean
tha e cuir uamhas orra nach
eil coltas’sam bith gu bheil an
Riaghaltas a’ toirt fainear an
cruaidh fheum ’san rathad
seo.
Tha moran onfhadh ga
dheanamh mu dheidhinn
goireasan airson turusaich
ach a dh’aindheoin sin, tha
Buidheann nan Soisealach
’sna h-Eileanan ag radh, nach
eil ciall no reusan ann a bhith
toirt air turusaich a ruigeas
Steornabhagh 100 mile de
rathad ’s da aiseag a chuir
as an deidh nach leigeadh a
leas na’m boidh aiseag nad-
urrach eadar sin ’s Tir Mor
A thuilleadh air an sin,
agus air a’ cheann a muigh
nas cudthromaiche do shiu-
agh an eilein, tha feum aig
oibrichean deth gach seors air
gum biodh an t-slighe as
giorra ’sas freagarfaiche air
a fuasgladh dhaibh.
Mar a thathar ag innseadh
do Runaire na Staite, Mgr.
Uilleam Ros chan eil aobhar
’sam bith air an tuilleadh
dail a bhith ann.
SCOTS PLEA FOR
STEEL H.Q.
A deputation from the
Scottish Council (Develop¬
ment and Industry) led by
Sir Robert Maclean will meet
the British Steel Corporation
in London tomorrow to urge
maintenance in Scotland of
a major headquarters of the
re-organised British Steel
Corporation.
The meeting follows two
years of correspondence be¬
tween the council, successive
Ministers of Power and the
chairman of BSC.
From the outset the council
have emphasised the import¬
ance of maintaining not only
manufacturing activity of the
steel industry in Scotland,
but also strong elements of
industrial leadership.
Coming to
INVERNESS?
Be sure to visit Holm Woollen Mills
where you will be able to see a
magnificent range of Tartans and Tweeds
Shetland Tweeds, Rugs, Scarves
Cheviot Tweeds, Knitting Yarns
Knitwear
Authentic
REPRODUCTION TARTANS
in 49 Clans
The Largest Range in Scotland
JAMES PRINGLE LTD.
WOOLLEN MILLS :: INVERNESS
Telephone Inverness 31042
Also at Skye Woollen Mills, Portree

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence