Skip to main content

‹‹‹ prev (31)

(33) next ›››

(32)
28
AM MEASG NAM BODACH.
Leigh a ehraobh-sgaoil an creideamh Criosduidh ami
measg nan daoine dubha an Africa. “Cha bu mhatb leam
di-meas a dheanamh air Mac an Leigh,” arsa an tailleir,
“ach tha mi cinnteach gu’m bi saobh chreidimh ann an
Africa mar a bha saobh-chreidimh ann an I mile bliadhna
an deidh searmonachadh Chaluim Chille. Nach aithne
dhuit Dun-mhananain ? B’ann do Mhananan a bha iad
ag aoradh, oir nach b’esan a bha riaghladh na mara ann
ambeachd nan treubhan Ceilteach, agus chuala mise gu’m
biodh muinntir I a’ dortadh measan bhrochain, anns a’
mbuir mar iobairt do Mhananan aig toiseach na
naodhamh linn deug. Bha iad ag cur ubh na h-eireige
dh’iarraidh ubh a’ gheoidh. Bha fiughar aca gu’n
cuireadh Mananan feamainn a’ Cheitein ’na mill air na
cladaieheah. ”
(3ha do chord sgeul an tailleir ri Alasdair agus thionn-
daidh e ri Seumas agus thug e cuireadh dha innseadh
mu thurus an t-Sasunnaich mhoir, An t-Qllamh Maclain.
Bha deagh chuimhne aig m’athair air an t-Sasunnach
ainmeil so agus am fear caol glas do’m b’ainm Boswell
a bha ’na sheorsa gille-cas-fhliuch dha. Is e duine £nbr
foghainteach a bha ann am Maclain, duine bronnach
bruidhneach. Bha e cho goirid ’na leirsinn’s gu’n do
leum e a birlinn Mhic’Illeathain na h-Innis mu’n do
threabh a toiseach claise ann an gainneamh Phort-
B6nain. Bha e fliuch gu shleisdean agus is e Boswell
bochd a dhlol air a’ mhi-fhortan. Las fearg a’ bhodaich
mhoir agu-S thoisich e air Boswell a chaineadh agus a’
smachdachadh.
‘‘Bha mi,” arsa Maclain, ‘‘air mo sh&rachadh le
luasgan cuain mar a bha an t-Abstol Pol agus ann an
cunnart mo bheatha feadh ghlinn dhbrcha agus bheanntan
oillteil na diithcha neo-chneasda so, agus ma dh’&reas

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence