Skip to main content

‹‹‹ prev (30)

(32) next ›››

(31)
AM MEASG NAM BODACH.
2T
naeh ’eil againne a tha air. fhkgail ri saothrachadh moch is
anmoch, fliuch is tioraro, a chum ar 16n a chosnadh agus
mhl a phaigheadh, gun dearbhadh no urras againn nach
tig a’ bhairlinn do ar n-ionnsuidb uair no uair-eigin, luath.
no mall? Is ciibhraidh dhuinn cuideacbadb leotha-san
uile a tha a’ strl anns an aobbar so. Nach cuimhne leibh.
mar a chuir iad Iain mo chliamhuinn a macb do Thiriodb
a chomhairleachadh nan Tirisdeach a chum iad fh&n a
ghluasad gu sltheil. Ekinig Iain Scairinnis ach ma
rainig thuig esan an sin mar a bba a’ ghaotb a’ seideadh,
agus aon fhacal mu’n fhearann cha do labhair e. Thog
e an sin ris a’ Bhaca agus rinn e air Eilean Chalbha.
Chuir maithean na diithcha fkine m6r oir cho garbb rt
cearcal beag ’ga ionnsuidh, agus sgriobhte air an fhkine
so bha na facail “air son misnich.” “Nach ’eil sin na
dhearbhadh dhuibh,’’ arsa Paruig, “gu’n robb eagal air
na maithean is air na h-uachdarain ? ’ ’
A chairdean, nach bu cheatharnaich na seann laoich
chalma sin. Cha bu mhath gu’n di-chuimbnicbeamaid
iad an dm dhuinn a bhi a’ toirt iomraidh air na seann
daoine.
Ach ged a bu mhath a’ cheardach cha bu mhiosa tigh
na beirte air son cdilidh. Bha ann an sin figheadair aig
an robh moran fbghluim gu sbnruichte ann an cunntas
agus ann an Algebra. Chan ’eil fhios agam c’kit no gu
dd mar a fhuair e ionnsachadb ach bha e sgairteil
co-dhiubh. Is ann a Ulbha bha a dhaoine, far an do
ghabh iad comhnuidh an deidh Blkr Chulodair. An uair
a thug am febladair Cumberland leir sgrios air a’ Cheapaicb
chaidh a sheanair ’na shaighdear ann am Freiceadan
Bhraid-albainn, agus aig crlch a sheirbbis fhuair e mar
dhuais croit bheag ann an eilean MhicGhuaire. C6 a bha
’na choimhearsnach aige ach athair Dhaibhidh Mhic an

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence