Skip to main content

‹‹‹ prev (78) Page 70Page 70

(80) next ››› Page 72Page 72

(79) Page 71 -
Am Mart, 1947.
AN GAIDHEAL.
71
(b) Cuir Gaidhlig air na h-earrannan so. (An iiine
cheadaichte—f na h-uaire).
1. Were you fishing in the loch to-day? No.
2. Is not the boy growing big ? Yes.
3. I am sure the salmon is in the pool.
4. This knife belongs to James.
5. I am sorry that your mother broke her arm.
6. You ought to read that good book.
7. There is heavy rain now after the thunder.
8. I will go to bed now for I must rise early.
9. Donald is swifter than his brother.
II. Deuchainn Sar-Ghaidheal.
(a) Cuir Beurla air an earrainn so. (An iiine
cheadaichte—J na h-uaire).
Seanair. “ An til a tha agam, a Mhorag? Nach tu
a tha air ghluasad trath an diugh.’’
Morag. “ Is ml tha sin ; tha mi cho toilichte’s nach
b’urrainn domh fuireach na b’fhaide gun tighinn an
nail a dh’innseadh dhuibh.”
S. “ Ciod so a thug an toileachadh sin dhuit; an iad
na brogan itra sin a tha ort, agus gu dearbh, is
iad a tha grinn. Meal is caith iad.”
M. “ Mealaibhse bhur slhinte; ach chan iad na
brogan idir, ach Camp Comunn na h-Oigridh.”
S. “ Camp Comunn na h-Oigridh. A bheil camp ri
bhith agaibh am bliadhna ? ”
M. “ Tha sin ri bhith againn gun teagamh, is bidh
moran againn ann. Bidh iad ann as gach cearn ”
—“Thig iad as na h-Eileanan is thig iad a Tir-
mor.”
S. “ C’idte am bi e : an Sonachan a rithist ? ”
M. “ Chan ann; is ann a bhios e an Lochabar am
bliadhna.”
S. “ Seadh, seadh ; Lochabar nan Craobh—Lochabar
nan Craobh is nan Gaisgeach. De bhios sibh
a’ deanamh ann ? ”
M. “ Bithidh iomadh rud; bidh cleasan is cluich
againn, bidh seinn is aithris bran againn, is ceud
rud eile.”
S. “ Agus gun facal an sin ach Gaidhlig.”
M. “ Cha bhi facal ach Gaidhlig; nach ann a bha
Sine ag radh gu bheil Gaidhlig aig na h-eoin fein
an Lochabar. Nach sinn a bhios air ar ddigh.”
S. “ Nach sibh a bhios sin gu cinnteach ; nach bochd
nach robh mi 6g a rithist’s gum bithinn a’ falbh
leibh. Is math a tha sibh a’ deanamh, a bhith cho
dlleas do’n Ghhidhlig, agus gu ma math a theid
dhuibh.”
(b) Cuir Gaidhlig air an earrainn so. (An uine
cheadaichte—aon uair).
The mermaids were often seen in the Isles in olden
times, and not so long ago either. The Coll Cubair
would swear that he saw one of them combing her
hair sitting on a ledge of rock on Ulastac. They used
to say that mermaids were very fond of crabs. One
day a Boust man was down at Clachan Gorma at low
water gathering crabs and limpets. When he had his
creel near full and passing a pool, up came the mermaid
and speaking in Gaelic, she said, “ Give me a crab,
Donald, and I will tell your fortune.”
Donald gave her two crabs, and as she was making
for the deep water of the pool, with a crab in each
hand, she told him his fortune, and this was it—“ As
long as you remain on the land, you will never be
drowned in the sea ; and if you eat the roasted heart
of a bird, your heart will keep beating as long as you
live.”
Donald could not help but think that the mermaid
cheated him; and that he did not get full value for
his two crabs ; perhaps you will agree.
^
OISINN NA H-OIGRIDH.
An Spain Mhor Agus An Spain Bheag.
An uair a bha mo sheann charaid, Calum a’ Ghlinne
nach maireann, ann an Eilean Rum, bha clobair
comhla ris d’an goirteadh Iain M6r.
Thachair gu robh Iain gle aineolach air iomadh ni,
gu sonraichte cleachdannan cumanta ann an tighean
nan uaislean.
Aig an am bha Calum a’ faotainn a bhldh san tigh-
mhor, ’s gu d4 thachair latha bha so ach gun d'rainig
Iain mu dm na dinneir agus e an deidh tilleadh A
Tobar Mhoire. Bha dileag de mhac-na-braiche air
bord aige, ’s ghabh e stigh’s shuidh e laimh ri Calum.
Nuair chunnaic an t-searbhanta so, chuir i soithichean
air a’ bhord air son gu faigheadh Iain a dhinnear
cuideachd.
Thug Iain suil air a’ bhord, agus nuair a chunnaic e
da Spain thionndaidh e ri Calum’s thubhairt e: “Ach
carson a tha dh spain ann ? ”
“ Isd ! ” fhreagair Calum ; “ na leig ort gu bheil thu
cho aineolach ann an tigh duim-uasail. Nuair gheibh
thu brot, toisichidh tu ait lionadh na spain mhoir
leis an spain bhig.”
“ Gu robh math agad, a Chaluim,” thubhairt Iain,
“ air son sin innseadh dhomh.”
Thainig am brot, is rinn Iain mar a dh’iarr Calum
air. Thoisich e air lionadh na spain mhoir leis an
spain bhig.
Nuair chunnaic an t-searbhanta so, dh’fhalbh i air
toir nan searbhantan eile. Chruinnich iad san dorus
a choimhead air Iain’s na spainean, agus is coltach
leamsa gun d’rinn iad gu leoir de ghaireachdaich.
Taobh-Tuath Earraghaidheal.
A
CIA MEUD MEARACHD ?
Anns a’ phios a bh’agam san oisinn so an aireamh an
Fhaoillich mu Eachann M6r b’e lan-aireamh nam mearachdan
naoi-deug thar fhichead. Is e Murchadh Alasdair Mac-an-
Tuairneir anns na Hearadh a b’fhaisge a chaidh air so, oir lorg
esan ochd thar fhiohead de na mearachdan. Tha mi, mar sin,
dol a chur leabhair a dh’ionnsaigh Mhurchaidh mar a gheall
mi, agus tha mi an dbehas gum bi an leabhar aige mus leugh e
so. Cha d’innis e dhomh a aois, ach a dh’aindeoin sin tha mi
an ddchas gum freagair an leabhar air. T.M.M.
Ann an litriohean Comunn na h-Oigridh ann an aireamhan
an Dhmhair, na Samhna, agus na Dhbhlachd, ann a bhith
sgrhdadh paipearan-oeasnachaidh Comunn na h-Oigridh,

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence